This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - DOČASNÝ ZAMESTNANEC - ASISTENT/-KA STYČNEJ KANCELÁRIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (AST 4)

Miesto : Iné
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 02/09/2022 12:00
Útvar : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr než sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní porozumieť pravidlám postupov a podmienkam prihlasovania.

 

OBSAH

A. ÚLOHY A PODMIENKY PRIJATIA

B. POSTUP

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA:      PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

 

A. ÚLOHY A PODMIENKY PRIJATIA

 1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AST 4).

Požadovaný profil je asistent/-ka Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu v Mníchove (Nemecko).

Pracovná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AST 4, prvý stupeň, so základným mesačným platom 4 534,93 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

 

 1. Pracovná náplň

Úlohou Generálneho riaditeľstva komunikácie (GR COMM) Európskeho parlamentu je budovať dobré meno Európskej únie, a to prezentáciou jej demokratickej legitimity v podobe Európskeho parlamentu, pretože demokratické právomoci a vplyv Európskeho parlamentu sa zakladajú na hlasoch voličov vo všetkých členských štátoch. Všetky rozhodnutia, ktoré EÚ prijíma, majú významný vplyv na občanov. Hlavným cieľom GR COMM je poskytovať občanom a médiám úplné a nestranné informácie o činnostiach Parlamentu a umožňovať občanom podieľať sa na európskom demokratickom procese. Na dosiahnutie týchto cieľov má GR COMM niekoľko kľúčových kanálov na komunikáciu o tom, čo Parlament robí a za čím stojí, ako sú poslanci parlamentu, médiá, verejné a súkromné multiplikačné siete, občania a vplyvní činitelia. 

GR COMM okrem toho pomáha poslancom pri komunikačných činnostiach a poskytuje politickým orgánom Európskeho parlamentu odbornú podporu a rady v oblasti komunikácie.

Styčné kancelárie Európskeho parlamentu sa nachádzajú v členských štátoch, a preto sú pre európskych občanov často prvým kontaktným miestom s touto inštitúciou. Vykonávajú komunikačnú stratégiu Európskeho parlamentu na decentralizovanej úrovni, a to plánovaním a organizáciou miestnych, regionálnych a celoštátnych činností. Styčné kancelárie sú kľúčovými aktérmi pri zvyšovaní informovanosti širokej verejnosti o rozhodnutiach Európskeho parlamentu a tvorcami verejnej mienky v celej Európskej únii.

Okrem 27 styčných kancelárií v hlavných mestách členských štátov existuje aj päť regionálnych kancelárií: v Mníchove, Miláne, Barcelone, vo Vroclave a v Marseille.

 

Úlohou styčných kancelárií je:

– zvyšovať povedomie o Európskom parlamente a jeho právomociach tým, že európskym poslancom poskytujú platformy pre diskusie o politických a legislatívnych otázkach, o ktorých sa v Parlamente práve rokuje, s cieľom zapojiť národné a regionálne parlamenty, zainteresované strany, občiansku spoločnosť, médiá a iných multiplikátorov,

– prostredníctvom tlačových tajomníkov presadzovať aktívnu politiku vo vzťahu k národným, regionálnym a miestnym médiám a poskytovať informácie na účely maximálneho pokrytia činností inštitúcie,

– zvyšovať informovanosť a podporovať diskusiu o hodnotách Únie a fungovaní európskej parlamentnej demokracie, najmä medzi mladými ľuďmi,

– slúžiť občanom členských štátov ako kontaktné miesto s Parlamentom a reagovať na žiadosti o informácie o Európskom parlamente, jeho poslancoch, právomociach a kompetenciách Parlamentu, jeho rozhodnutiach, politikách a hodnotách,

– rozvíjať siete multiplikátorov, ako sú médiá, sociálne médiá, organizácie občianskej spoločnosti, zainteresované strany a iní multiplikátori, ktorí sa zaujímajú o európske záležitosti a úlohu Európskeho parlamentu.

Pracovisko pre túto pozíciu je v regionálnej kancelárii v Mníchove pod dohľadom Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu v Nemecku v Berlíne a k hlavným úlohám budú patriť najmä:

-    prispievať k realizácii informačných akcií organizovaných subjektom, pokiaľ ide o vzťah s médiami (tlačové konferencie, tlačové správy, komentované prehľady tlače atď.),

-    prispievať k realizácii informačných akcií organizovaných subjektom, pokiaľ ide o vzťah so širokou verejnosťou (verejné podujatia, veľtrhy, výstavy atď.) a zúčastňovať sa na nich,

-    prispievať ku komunikácii s verejnosťou, internými aj externými návštevníkmi, médiami, externými dodávateľmi, vnútroštátnymi orgánmi a sieťami dopisovateľov v rámci občianskej spoločnosti a uľahčovať ju,

-    spravovať a udržiavať prítomnosť subjektu na sociálnych sieťach,

-    zaisťovať dopĺňanie a aktualizáciu komunikačných činností generálneho riaditeľstva a ich šírenie na internete,

-    zabezpečovať rozpočtové riadenie na úrovni subjektu (kontakt s dodávateľmi, príprava výziev na predkladanie ponúk, príprava žiadostí o rozpočtové záväzky, správa zálohového účtu, platby faktúr atď.),

-    zabezpečovať dokumentačné služby (správa dokumentácie, služby zákazníkom atď.) a spravovať komunikačné materiály (zásoby, inventár atď.),

-    prispievať k spracovaniu spisov v oblasti administratívnych a/alebo finančných záležitostí a/alebo riadenia projektov a/alebo personálneho riadenia atď.

 

Táto pozícia vyžaduje pravidelnú komunikáciu v nemčine so širokou verejnosťou, rôznymi zainteresovanými stranami, dodávateľmi a kanceláriou v Berlíne. Okrem toho sa komunikácia medzi regionálnou kanceláriou v Mníchove a ústrednými útvarmi riaditeľstva styčných kancelárií, inými službami generálneho riaditeľstva, ako aj s inými styčnými kanceláriami uskutočňuje predovšetkým v angličtine.

Keďže sa komunikácia medzi regionálnou kanceláriou v Mníchove a ústrednými útvarmi riaditeľstva styčných kancelárií, inými službami generálneho riaditeľstva, ako aj s inými styčnými kanceláriami (mimo Nemecka) uskutočňuje predovšetkým v angličtine, je znalosť angličtiny výhodou.

 

Na výkon uvedených úloh sú potrebné tieto kompetencie:

-    schopnosť organizovať a plánovať,

-    schopnosť spracúvať údaje,

-    všestrannosť,

-    komunikačné schopnosti,

-    flexibilita.

 

 1. Podmienky účasti na výberovom konaní

V čase uzávierky podávania prihlášok musia uchádzači spĺňať tieto podmienky:

a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie je potrebné najmä:

–          byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

–          požívať svoje občianske práva,

–          spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

–          poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

 

b) Osobitné podmienky

i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Uchádzači sú povinní splniť tieto požiadavky:

 • vzdelanie na úrovni vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznávaného v jednom z členských štátov Únie

alebo

 • vzdelanie na úrovni stredoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu, ktorý umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, a odbornú prax v trvaní aspoň troch rokov priamo súvisiacu s náplňou práce

alebo

 • odbornú prípravu alebo odbornú prax na zodpovedajúcej úrovni v trvaní štyroch rokov.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte EÚ alebo v krajine mimo EÚ.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy. Príklady minimálnej úrovne požadovaných diplomov sú uvedené v tabuľke v príručke pre uchádzačov.

Odborná prax požadovaná v druhej a tretej zarážke sa nebude zohľadňovať pri posudzovaní odbornej praxe požadovanej v časti A.3.b) bod ii).    

ii) Požadovaná odborná prax

Okrem kvalifikácie požadovanej podľa bodu A.3.b) i) sú uchádzači povinní mať najmenej štyri roky odbornej praxe v oblasti súvisiacej s povahou povinností uvedených v časti A.2 vrátane najmenej dvoch rokov v medzinárodnom prostredí.

iii) Jazykové znalosti

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka

a

dôkladnú znalosť (minimálne úroveň C1) nemeckého jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1. Ak je jazykom 1 nemčina, vyžaduje sa uspokojivá znalosť (minimálne úroveň B2) jedného z 23 ďalších úradných jazykov Európskej únie.

Znalosť anglického jazyka je výhodou.

Upozorňujeme, že uvedené minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (ústny prejav, písomné vyjadrovanie, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam stanoveným v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyk 2 (nemčina), ktorý bol vybraný na účel tohto výberového konania, bol vymedzený v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje kvalifikácie stanovené vzhľadom na pracovnú náplň uvedenú v časti A.2. Prijatý uchádzač musí byť schopný porozumieť úlohám, ktoré má plniť, spracúvať spisy a účinne komunikovať s internými aj externými partnermi v tomto jazyku. Vzhľadom na povahu tejto pozície, ktorá zahŕňa pravidelný kontakt so širokou verejnosťou v Nemecku, rôznymi zainteresovanými stranami a dodávateľmi, sa vyžaduje dôkladná znalosť nemčiny.

Okrem toho v záujme rovnakého zaobchádzania a v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. e) PZOZ sa vyžaduje, aby každý uchádzač, aj keď ovláda nemecký jazyk ako prvý úradný jazyk, mal aspoň uspokojivú znalosť druhého úradného jazyka Európskej únie, ktorý musí byť odlišný od nemčiny.

 

B. POSTUP

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

 1. Účasť na výberovom konaní

Ak uchádzač

 • spĺňa všeobecné podmienky účasti na výberovom konaní a
 • podal prihlášku v súlade s požiadavkami v stanovenom termíne,

výberová komisia prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak uchádzač spĺňa osobitné podmienky účasti, výberová komisia ho zaradí do výberového konania.

Výberová komisia bude pritom vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

 

 1. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia hodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na testy. Výberová komisia vyberie všetkých uchádzačov, ktorí sa umiestnili ex aequo na poslednom mieste.

Výberová komisia pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty, ktoré musia byť doložené v prihláške:

 • odborná prax vo vzťahoch s médiami (organizácia tlačových konferencií, príprava tlačových správ atď.),
 • odborná prax v organizácii komunikačných podujatí pre verejnosť (veľtrhy, výstavy, konferencie atď.),
 • odborná prax v riadení vzťahov s verejnosťou a v organizácii návštev (jednotlivcov a skupín),
 • odborná prax v digitálnej komunikácii (internet, sociálne médiá),
 • odborná prax v správe administratívnych spisov,
 • odborná prax v správe finančných spisov.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

 

 1. Testy

Písomný test

a) Vypracovanie písomnej úlohy v nemčine na základe dokumentu. Cieľom je posúdiť schopnosť uchádzačov vykonávať úlohy opísané v časti A.2, ako aj ich písomný prejav.

Trvanie testu: max. 3 hodiny.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Tento test sa bude konať na diaľku na počítači.

Ústne testy

b) Pohovor s výberovou komisiou v nemčine, ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené v prihláške umožní vyhodnotiť schopnosť uchádzača vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia preskúša aj znalosť jazyka, ktorý uchádzač uviedol ako jazyk 1, prípadne jazyk 2 (ak je jeho jazyk 1 nemčina), a môže sa rozhodnúť preskúšať uchádzačovu znalosť angličtiny, ak ju uviedol v prihláške.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.

Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

c) Skupinový rozhovor alebo hranie rolí v nemčine, ktoré výberovej komisii umožnia posúdiť schopnosť uchádzačov prispôsobiť sa, rokovať, pracovať kreatívne, rozhodovať sa, ako aj ich správanie v skupine alebo v určitej situácii.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinového rozhovoru v závislosti od konečného zloženia skupín.

Maximálna dĺžka hrania rolí je 20 minút.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

 

Tieto testy sa môžu konať na diaľku.

Pokyny k písomným a ústnym testom budú uchádzačom poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak uchádzač neodpovie na pozvánku na testy, nebude ho možné zastihnúť elektronickou poštou alebo sa nedostaví na testy, bude z výberového konania vylúčený. Uchádzači sú povinní postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie v rozpore s nimi bude mať za následok okamžité vylúčenie z výberového konania.

 

 1. Zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), ako aj minimum požadované pri každom z testov. Do zoznamu budú zaradení všetci uchádzači, ktorí sa ex aequo umiestnia na poslednom dostupnom mieste.

Uchádzači uvedení v zozname vhodných uchádzačov môžu byť prijatí do styčných kancelárií Európskeho parlamentu v Berlíne, vo Viedni a v Mníchove.

O svojich výsledkoch budú uchádzači informovaní osobne písomným oznámením.

Zoznam vhodných uchádzačov bude zverejnený na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa končí 31. decembra 2026. Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V tom prípade budú uchádzači uvedení v zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak bude uchádzačovi ponúknuté pracovné miesto, je na účely certifikácie povinný predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok ani záruka prijatia do zamestnania.

 

C. PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Na tento účel treba mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Smiete mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie treba najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý sa nachádza na konci stránky.

PRED vyplnením prihlášky sú uchádzači povinní si pozorne prečítať príručku pre uchádzačov.

Uzávierka prihlášok

Záujemcovia sa musia prihlásiť online na platforme Apply4EP najneskôr do

2. septembra 2022 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

 

Žiadame uchádzačov, aby v súvislosti s týmto výberovým konaním NETELEFONOVALI.

Po potvrdení prihlášky bude uchádzačom automaticky zaslané potvrdenie o doručení.