This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - PRACOWNIK TYMCZASOWY - ADMINISTRATOR(KA) – KURATOR(KA) BIBLIOTEK OTWARTYCH DLA PUBLICZNOŚCI (ANALITYK POLITYCZNY / ANALITYCZKA POLITYCZNA) (AD7)

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 02/09/2022 12:00
Dział : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury przeczytaj uważnie przewodnik dla kandydatek i kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A.  OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B.  PROCEDURA

C.  SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK: PRZEWODNIK DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A.  OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Parlament Europejski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowisko pracownika czasowego (AD 7).

Poszukuje się administratora(-ki) – kuratora(-ki) bibliotek otwartych dla publiczności (analityka politycznego / analityczki politycznej) w Brukseli.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 7 – stopień pierwszy, z czym wiąże się wynagrodzenie podstawowe wynoszące 6568,39 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, do którego laureaci/laureatki zostaną zaszeregowani(-e) przy zatrudnieniu, może zostać dostosowany w zależności od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe uzupełniają pod pewnymi warunkami różne dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

 1. Opis obowiązków

Dyrekcja Generalna ds. Analiz Parlamentarnych (EPRS) dostarcza posłom do Parlamentu Europejskiego, komisjom parlamentarnym oraz Parlamentowi Europejskiemu jako całości niezależnych, obiektywnych i wiarygodnych analiz i badań dotyczących różnych kwestii politycznych związanych z Unią Europejską.

Dyrekcja ds. Bibliotek i Informacji Naukowej EPRS zapewnia posłom i pracownikom Parlamentu Europejskiego szeroki wybór książek w formie fizycznej i cyfrowej, czasopism, gazet, depesz, baz danych i innych źródeł informacji istotnych dla wszystkich aspektów pracy Parlamentu Europejskiego jako instytucji. Dyrekcja udostępnia swoją bazę wiedzy ogółowi społeczeństwa, odpowiada na pytania obywateli i stopniowo rozszerza zbiory dostępne dla wszystkich, aby wspierać nauczycieli, naukowców oraz wszystkie osoby zainteresowane Unią Europejską, jej historią, pamięcią historyczną i polityką.

Należący do dyrekcji Dział Biblioteki dla Obywateli jest zespołem złożonym z ok. 12 pracowników z siedzibą w Brukseli i Luksemburgu. Biblioteka dla Obywateli kieruje utworzeniem dużej wielojęzycznej biblioteki publicznej – Biblioteki Obywateli dla Europy w Brukseli, zarządza biblioteką Parlamentu w Luksemburgu, której zbiory historyczne są już otwarte dla publiczności, i jest w trakcie tworzenia czytelni dla odwiedzających w Strasburgu. Dział zacieśnia też partnerstwa z dużymi publicznymi bibliotekami badawczymi w Europie i poza nią oraz z innymi ważnymi publicznymi platformami czytelniczymi, takimi jak Europeana. Ponadto dział zajmuje się konserwacją, wzbogacaniem i promocją zbiorów historycznych Parlamentu Europejskiego, z których część sięga wczesnych etapów integracji europejskiej w latach 50. XX wieku.

Dział Biblioteki dla Obywateli poszukuje kuratora(-ki) bibliotek otwartych dla publiczności (analityka politycznego / analityczki politycznej) w Brukseli.

 

Do głównych zadań będą należeć m.in.:

W ścisłej współpracy z dyrektorem ds. zbiorów i właściwym kierownikiem działu:

 • udział w pozyskiwaniu, konserwowaniu i promowaniu zbiorów Biblioteki dla Obywateli w trzech miejscach pracy i we wszystkich czytelniach dostępnych dla odwiedzających, we wszystkich językach zbiorów;
 • wkład w proces finansowy dotyczący zaproszeń do składania ofert, negocjacji z usługodawcami, kontroli świadczonych usług;
 • wkład w tworzenie i wzbogacanie internetowej platformy czytelnictwa publicznego;
 • organizacja, koordynacja i monitorowanie wystaw online i na miejscu;
 • organizowanie, koordynowanie i monitorowanie oferty dla odwiedzających na miejscu w różnych czytelniach publicznych we współpracy z bibliotekarzami;
 • organizacja, koordynacja i monitorowanie programu wydarzeń w czytelniach publicznych;
 • promocja wśród ogółu społeczeństwa i naukowców wszystkich zbiorów Biblioteki dla Obywateli: zbioru historycznego, zbioru ogólnego, zbioru na temat integracji europejskiej, najnowszych publikacji Parlamentu Europejskiego;
 • promowanie zbiorów multimedialnych Parlamentu Europejskiego wśród publiczności;
 • organizowanie kursów, konferencji, przemówień na temat pamięci historycznej, miejsc i zbiorów Parlamentu otwartych dla publiczności;
 • tworzenie opracowań na temat pamięci historycznej, miejsc i zbiorów Parlamentu otwartych dla publiczności, przygotowywanie materiałów i seminariów na temat pamięci historycznej instytucji – w stosownych przypadkach we współpracy ze służbami historycznymi Parlamentu Europejskiego;
 • przygotowywanie briefingów w odpowiedzi na pytania posłów dotyczące pamięci historycznej, miejsc i zbiorów Parlamentu Europejskiego.

 

Funkcje te wymagają następujących kompetencji:

 • doskonała znajomość europejskiej polityki publicznej, historii integracji europejskiej, instytucji europejskich, a w szczególności Parlamentu Europejskiego;
 • znajomość współczesnych badań nad historią integracji europejskiej i pamięcią o niej;
 • ogólna wiedza w zakresie zarządzania finansami i zamówień publicznych;
 • znajomość zarządzania źródłami archiwalnymi i bibliotecznymi w kontekście wielojęzycznym oraz ich konserwacji;
 • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu wydarzeń, konferencji, kursów poświęconych dziedzictwu historycznemu i intelektualnemu w kontekście wielojęzycznym;
 • doświadczenie w publikowaniu informacji o wydarzeniach online i pracy z cyfrowymi źródłami w kontekście wielojęzycznym;
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • udokumentowane umiejętności instruktora, prelegenta, redaktora i wydawcy;
 • kontakty z władzami krajowymi i lokalnymi w trzech miejscach pracy;
 • łatwość interakcji z naturalnymi rozmówcami Biblioteki dla Obywateli: naukowcami akademickimi, dyrektorami ds. badań w instytucjach i poza nimi, dyrektorami dużych bibliotek i in.

Tworzenie Biblioteki Obywateli dla Europy w Brukseli, zarządzanie biblioteką Parlamentu w Luksemburgu, tworzenie czytelni dla odwiedzających w Strasburgu oraz organizacja wydarzeń i wystaw w tych publicznych czytelniach wymagają częstych kontaktów z władzami krajowymi i regionalnymi trzech państw w których ma siedzibę Parlament Europejski (Francja, Luksemburg i Belgia). Wystawy, szkolenia i seminaria na miejscu będą w dużej mierze skierowane do lokalnych odbiorców w każdym wieku: osób francuskojęzycznych w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu, niemieckojęzycznych w Luksemburgu i Strasburgu oraz niderlandzkojęzycznych w Brukseli.

 

 1. Warunki przyjęcia

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

(a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12.2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej należy w szczególności:

 • posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • korzystać z pełni praw obywatelskich,
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.
 •  

(b) Warunki szczegółowe

(i) Wymagane tytuły i dyplomy

Od kandydatów/kandydatek wymaga się:

 • poziomu wykształcenia odpowiadającego pełnemu cyklowi studiów wyższych oficjalnie uznanemu w jednym z państw członkowskich.

lub

 • co najmniej trzyletniego wykształcenia wyższego potwierdzonego dyplomem oficjalnie uznanym w jednym z państw członkowskich oraz co najmniej rocznego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Dyplomy – niezależnie od tego, czy zostały wydane w państwie członkowskim czy w państwie spoza UE – muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich Unii.

Komisja selekcyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli zamieszczonej w przewodniku dla kandydatek i kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

Doświadczenie zawodowe wymagane w tiret drugim nie będzie brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w części A.3 lit. b) pkt ii).    

(ii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji wymaganych w części A.3 lit. b) pkt i) musisz posiadać co najmniej sześć lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z obowiązkami wymienionymi w części A.2, w tym co najmniej dwa lata w środowisku międzynarodowym.

(iii) Znajomość języków

Od kandydatów/kandydatek wymaga się gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) języka francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. Jeżeli językiem 1 jest język francuski, wymagana jest zadowalająca znajomość (co najmniej na poziomie B2) jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Atutem jest znajomość języka niemieckiego lub niderlandzkiego.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków odnoszą się do każdej umiejętności językowej (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o której mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference-language-skills).

Informuje się kandydatów/kandydatki, że język 2 wybrany do celów niniejszej procedury naboru został określony zgodnie z interesem służby, który wymaga niezbędnych kwalifikacji ze względu na charakter obowiązków. Aby móc wykonywać obowiązki określone w części A.2 niniejszego ogłoszenia o naborze oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służby, zatrudniony pracownik tymczasowy musi być w stanie skutecznie pracować i komunikować się w języku francuskim. 

Zatrudniona osoba musi być w stanie skutecznie porozumiewać się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym języku. Język francuski jest bowiem głównym językiem komunikacji z władzami krajowymi i regionalnymi oraz innymi partnerami w trzech państwach, w których ma siedzibę Parlament Europejski (Francja, Belgia i Luksemburg), a także jednym z języków najczęściej używanych w komunikacji wewnętrznej w Parlamencie Europejskim.

Ponadto, w trosce o równość traktowania i zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, nawet jeśli ich pierwszym językiem urzędowym jest język francuski, kandydaci/kandydatki muszą posiadać co najmniej zadowalającą znajomość drugiego języka spośród pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej.

 

B. PROCEDURA

Procedura jest organizowana na podstawie kwalifikacji i egzaminów.

 1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Jeżeli

 • spełniasz warunki ogólne przyjęcia oraz
 • twój wniosek został złożony zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

komisja selekcyjna przeanalizuje twoje dokumenty pod względem szczegółowych warunków przyjęcia.

Komisja selekcyjna dopuści do procedury naboru kandydatów/kandydatki, którzy(-re) spełniają warunki szczególne dopuszczenia.

Komisja podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi.

 

 1. Ocena kwalifikacji

Komisja selekcyjna na podstawie wcześniej określonej siatki ewaluacyjnej ocenia kwalifikacje kandydatów/kandydatek dopuszczonych do procedury naboru i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów/kandydatek, którzy(-re) zostaną zaproszeni(-one) na egzaminy. Komisja selekcyjna uwzględni na ostatnim miejscu wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów/kandydatek komisja selekcyjna uwzględni w szczególności następujące elementy poparte dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia:

 • wykształcenie i dyplomy uzupełniające związane z historią integracji europejskiej;
 • doświadczenie w pracy w bibliotekarstwie, w tym z katalogami;
 • doświadczenie w kontaktach z dużymi bibliotekami i środowiskiem naukowców akademickich;
 • doświadczenie zdobyte w organach politycznych lub we współpracy z nimi;
 • doświadczenie w organizowaniu wystaw, sympozjów i seminariów;
 • znajomość mediów i świata komunikacji;
 • znajomość środowiska cyfrowego.

Ocena: 0–20 punktów.

 

 1. Egzaminy

Egzamin pisemny

(a) Egzamin polega na zredagowaniu tekstu w języku francuskim na podstawie zbioru dokumentów i ma służyć ocenie twojej zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2, a także umiejętności redagowania tekstów oraz dokonywania syntezy.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 3 godziny.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten odbędzie się zdalnie z użyciem komputera.

Egzamin ustny

(b) Rozmowa z komisją selekcyjną w języku francuskim, umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – twoich zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2. Komisja selekcyjna sprawdzi również znajomość języka wskazanego jako język 1 / język 2 (jeżeli twoim językiem 1 jest język francuski) i może zdecydować o sprawdzeniu znajomości języka niderlandzkiego lub niemieckiego, jeżeli są one podane w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten może odbyć się zdalnie.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną, bądź niestawienie się na jeden z egzaminów, oznacza dyskwalifikację. Stosuj się dokładnie do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 

 1. Umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych

Na liście odpowiednich kandydatów znajdą się – według kolejności uzyskanych wyników – nazwiska 3 kandydatów/kandydatek, którzy(-re) otrzymali(-ły) najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów. Na ostatnim miejscu listy będą figurować wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Poinformujemy cię pisemnie o uzyskanych wynikach.

Lista odpowiednich kandydatów zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Lista odpowiednich kandydatów traci ważność z dniem 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy laureaci/laureatki wpisani(-e) na nią zostaną powiadomieni(-one) w stosownym czasie.

Po otrzymaniu oferty pracy musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

 

C.  SKŁADANIE KANDYDATUR

Aby dokonać zgłoszenia, musisz posiadać konto na platformie Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL. Możesz założyć tylko JEDNO konto. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” na dole strony.

Kandydaci/kandydatki są proszeni(-one) o dokładne przeczytanie przewodnika dla kandydatek i kandydatów PRZED wypełnieniem formularza zgłoszenia.

Termin składania kandydatur 

Kandydatury należy składać online za pośrednictwem platformy Apply4EP najpóźniej do

 

2 września 2022 r. o godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego.

 

Prosimy kandydatów/kandydatki o NIENAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie niniejszej procedury naboru.

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.