This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - TIJDELIJK FUNCTIONARIS - ADMINISTRATEUR (M/V) - DIRECTIEMEDEWERKER (AD 11)

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Dienst : 01-Cabinet du Secrétaire général
Kenmerk : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de bijgevoegde handleiding voor sollicitanten.

De handleiding voor sollicitanten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

A. AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B. PROCEDURE

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN VAN SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A. AARD VAN DE FUNCTIE EN VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 1. Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten een procedure te openen ter voorziening in de vacature voor een tijdelijk functionaris (AD 11).

Het gezochte profiel is dat van administrateur (m/v) - directiemedewerker te Brussel.

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aanstelling geschiedt in de rang AD 11, eerste salaristrap, tegen een basissalaris van 10 764,11 EUR per maand. Op dit salaris wordt gemeenschapsbelasting geheven en worden de andere in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) voorziene inhoudingen in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan evenwel worden aangepast naargelang van zijn/haar beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

 1. Functieomschrijving

De geselecteerde kandidaat zal verbonden zijn aan de directrice van het kabinet van de secretaris-generaal. De geselecteerde kandidaat zal haar assistentie en strategische adviezen verlenen op alle taakgebieden, met name wat betreft de centrale diensten. De geselecteerde kandidaat zal direct betrokken zijn bij de dagelijkse dossiers en strategische projecten. De geselecteerde kandidaat is voorts verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van doelstellingen, actieplannen en werkprogramma's, neemt deel aan talrijke interne en externe vergaderingen en stelt notulen, nota's en adviezen op.

Dit vereist een uitstekende kennis van het Europees Parlement en aantoonbare ervaring in een kabinet op politiek of hoger managementniveau van een Europese instelling en in interinstitutionele samenwerking. Een zeer goede kennis van de werking van de Europese politieke fracties en partijen strekt tot aanbeveling. De geselecteerde kandidaat moet beschikken over sterke schriftelijke en analytische vaardigheden, alsook zeer goede coördinatie- en communicatievaardigheden. De geselecteerde kandidaat moet flexibel zijn en een fluctuerende werklast aankunnen.

De geselecteerde kandidaat zal ook verantwoordelijk zijn voor de betrekkingen met de Belgische nationale en regionale autoriteiten op administratief en politiek niveau op de verschillende werkterreinen van het Parlement. Deze verantwoordelijkheid impliceert samenwerking, ook op het hoogste niveau, voornamelijk in het Frans en het Nederlands.

Frequente verplaatsingen naar de verschillende werklocaties en flexibele werktijden zijn te verwachten.

Belangrijkste taken:

-    de hiërarchie op alle bevoegdheidsgebieden van de eenheid van advies dienen, alle werkzaamheden van de structuur volgen, naar boven en beneden informatie doorgeven, de betrekkingen tussen de verschillende diensten bevorderen;

-    zorg dragen voor de betrekkingen met de Belgische autoriteiten;

-    studies en adviezen op een hoog niveau opstellen voor de politieke en bestuurlijke autoriteiten van de instelling;

-    verantwoordelijkheid dragen voor specifieke dossiers (gecompliceerde technische studies, administratieve, juridische, financiële studies en begrotingsstudies, enz.);

-    in het kader van het institutionele beleid middellange- en langetermijnprojecten uitvoeren;

-    de voorbereiding van het jaarlijks werkprogramma voor de centrale diensten aansturen;

-    gevoelige dossiers beheren;

-    bijdragen aan de opstelling en uitvoering van de begroting van het kabinet (begrotingsbeheer, overheidsopdrachten enz.);

-    de hiërarchie bij diverse interne en externe bijeenkomsten vergezellen/vertegenwoordigen, deelnemen of leiding geven aan ambtelijk overleg.

 

Voor deze taken zijn de volgende vaardigheden vereist:

- vermogen tot anticiperen;

- reactievermogen;

- nauwgezetheid;

- communicatievermogen;

- vertrouwelijkheid/discretie;

- vermogen zich diplomatiek op te stellen.

 

 1. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moeten kandidaten aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie (RAP) moeten de kandidaten met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van hun rechten als staatsburger;

–          voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn. 

 

b) Specifieke voorwaarden 

i) Vereiste getuigschriften en diploma’s

Kandidaten moeten beschikken over:

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie van ten minste vier jaar, die is afgesloten met een diploma dat in een van de lidstaten van de Europese Unie wordt erkend,

of

 • een opleidingsniveau dat overeenkomt met een universitaire studie van ten minste drie jaar, die is afgesloten met een diploma dat in een van de lidstaten van de Europese Unie wordt erkend, gevolgd door relevante beroepservaring van ten minste één jaar.

Het diploma kan zijn afgegeven in een EU-lidstaat of in een land buiten de EU maar moet erkend zijn door een officiële instantie van een EU-lidstaat, zoals het ministerie van onderwijs van een EU-lidstaat.

Het selectiecomité houdt in dit verband rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels. In de handleiding voor sollicitanten is een tabel opgenomen met een indicatief overzicht van de minimaal vereiste diploma’s.

De naast het tweede streepje vermelde beroepservaring wordt niet meegeteld bij de bepaling van de vereiste beroepservaring onder punt A.3. b) ii). 

ii) Vereiste beroepservaring

Naast de vereiste kwalificaties onder A.3.b) i), moet u beschikken over ten minste vijftien jaar beroepservaring op een terrein dat relevant is voor de onder punt A.2. vermelde taken, waarvan ten minste zeven jaar in een internationale omgeving.

iii) Talenkennis

Kandidaten moeten over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch of Zweeds,

en

een grondige kennis (ten minste niveau C1) van het Frans (taal 2). Taal 2 moet verschillen van taal 1. Indien taal 1 het Frans is, moeten kandidaten over voldoende kennis (ten minste niveau B2) van één van de 23 andere officiële talen van de Europese Unie beschikken.

Kennis van het Nederlands strekt tot aanbeveling.

De genoemde kennisniveaus gelden voor alle in het sollicitatieformulier vermelde taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Het gaat om de vaardigheden die zijn opgenomen in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

De voor deze selectieprocedure aangewezen tweede taal (Frans) is gekozen op grond van het belang van de dienst. Gezien de aard van de taken zijn de gevraagde kwalificaties noodzakelijk. De gekozen kandidaat moet in die taal in staat zijn de te vervullen taken te begrijpen, de relevante dossiers te beheren en efficiënt te communiceren met interne en externe gesprekspartners.

Kennis van het Nederlands strekt tot aanbeveling aangezien het Nederlands een van de belangrijkste bestuurstalen van de Belgische overheid is (op nationaal en regionaal niveau).

Met het oog op gelijke behandeling en in overeenstemming met artikel 12, punt 2, e), van de RAP moeten alle kandidaten, ook diegene van wie de eerste officiële taal het Frans is, over voldoende kennis beschikken van een tweede taal, die moet verschillen van het Frans.

 

B. PROCEDURE

De selectie vindt plaats aan de hand van bewijsstukken en een examen.

 1. Toelating tot de selectieprocedure

Indien u

 • voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, en
 • uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn heeft ingediend,

zal het selectiecomité uw dossier toetsen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Indien u aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voldoet, zal het selectiecomité u tot de selectieprocedure toelaten.

Het comité baseert zich daarbij uitsluitend op de in het sollicitatieformulier vermelde gegevens die door bewijsstukken worden gestaafd.

 

 1. Beoordeling van de kwalificaties

Het selectiecomité beoordeelt aan de hand van vooraf vastgestelde criteria de kwalificaties van de sollicitanten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, en stelt vervolgens een lijst op met de twaalf beste kandidaten, die worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef. Het selectiecomité selecteert alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten houdt het selectiecomité in het bijzonder rekening met de volgende elementen, die moeten worden gestaafd in het sollicitatieformulier:

 • beroepservaring in een kabinet op politiek of hoger managementniveau van een Europese instelling;
 • beroepservaring in de interinstitutionele samenwerking;
 • ervaring in een Europese en/of internationale omgeving.

Puntentoekenning: 0 tot 20 punten.

 

 1. Examen

Schriftelijke proef

a) Stelopdracht in het Frans op basis van een dossier, ter beoordeling van uw geschiktheid om de onder punt A.2. omschreven taken te vervullen, en ter beoordeling van uw vaardigheid in het schrijven en samenvatten.

Maximumduur van de proef: 3 uur.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef wordt op afstand gehouden, op de computer.

De zes kandidaten die het hoogste aantal punten voor de schriftelijke proef en ten minste de vereiste minimumscore hebben behaald, worden uitgenodigd voor de mondelinge proeven.

Mondelinge proef

b) Gesprek met het selectiecomité in het Frans om, rekening houdend met alle gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om de onder punt A.2. omschreven taken uit te voeren. Het selectiecomité toetst ook de taal die u als taal 1 hebt opgegeven / uw taal 2 (indien taal 1 het Frans is), en kan besluiten om uw kennis van het Nederlands te toetsen indien kennis daarvan in het sollicitatieformulier is opgegeven.

Maximumduur van de proef: 45 minuten.

Puntentoekenning: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten).

Deze proef kan op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 

 1. Plaatsing op de lijst van geschikte kandidaten

Op de lijst van geschikte kandidaten worden in volgorde van verdienste de namen van de drie kandidaten geplaatst die voor de volledige procedure (kwalificatiebeoordeling en proeven) de meeste punten alsook de voor elke proef vereiste minimumscore hebben behaald. Alle kandidaten die met hetzelfde aantal punten op de laatste plaats staan, worden op de lijst geplaatst.

U zult persoonlijk door middel van een schriftelijke mededeling van uw resultaten op de hoogte worden gebracht.

De lijst van geschikte kandidaten wordt gepubliceerd op de intranetsite van het Europees Parlement.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2026. Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de geldigheid van de lijst te verlengen. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

Indien u een baan aangeboden krijgt, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een lijst van geschikte kandidaten betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

 

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

Om een sollicitatie te kunnen indienen, moet u over een account op het platform Apply4EP beschikken: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL. U mag slechts ÉÉN account bezitten. Nadat uw account is aangemaakt, klikt u op de tab “Online solliciteren”, onderaan de pagina.

Gelieve de handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen ALVORENS het sollicitatieformulier in te vullen.

Uiterste termijn voor de indiening van sollicitaties

De kandidaten moeten hun sollicitatie online indienen op het platform Apply4EP uiterlijk

2 september 2022, 12 uur (’s middags), Belgische tijd.

 

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN met betrekking tot dit vergelijkend onderzoek.

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.