This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - IDEIGLENES ALKALMAZOTT - IGAZGATÓSÁGI ATTASÉ (AD 11)

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Szervezeti egység : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázóknak szóló útmutatót, amely ezen álláshirdetés mellékletében szerepel.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.  

 

TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET:           ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament ideiglenes alkalmazotti állás (AD besorolási csoport, 11. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A kívánt szakmai profil egy igazgatósági attasé álláshely brüsszeli betöltésére irányul.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD 11 besorolás első fizetési fokozatába történik, 10 764,11 euró/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, etnikumon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 

 1. A munkakör leírása

A sikeres pályázó a Főtitkári Hivatal igazgatójához fog tartozni. Stratégiai tanácsokkal látja el és segíti a főtitkárt valamennyi feladatköre ellátása során, különösen a központi szolgálatok tekintetében. Közvetlenül részt vesz a napi ügyekben és a stratégiai projektekben egyaránt. Ezen túlmenően a célkitűzések, cselekvési tervek és munkaprogramok kidolgozásáért és végrehajtásáért felel, számos belső és külső ülésen vesz részt, valamint jegyzőkönyveket, feljegyzéseket és véleményeket készít.

A pozíció betöltéséhez az Európai Parlament kiváló ismerete, valamint az európai intézmények politikai vagy felsővezetői irodájában és az intézményközi együttműködésben igazolhatóan szerzett tapasztalat szükséges. Előnyt jelent a képviselőcsoportok és az európai politikai pártok működésének alapos ismerete. A pályázónak jó írás- és elemzői készséggel, valamint kiváló koordinációs és kommunikációs készséggel kell rendelkeznie. Rugalmasnak kell lennie, és képesnek arra, hogy megbirkózzon a változó munkaterheléssel.

Feladatai közé fog továbbá tartozni a Parlament különböző tevékenységi területein a belga nemzeti és regionális hatóságokkal való kapcsolattartás, közigazgatási és politikai szinten egyaránt. Ez feladatkör a legmagasabb szinten – elsősorban francia és holland nyelven – folytatott együttműködést foglal magában.

A munkakörben a munkavégzés különböző helyszíneire utazó gyakori kiküldetések, valamint rugalmas munkaidő várható.

Az álláshely betöltőjének fő feladatai többek között az alábbiak lesznek:

-    tanácsadás a felettesek számára a szervezet hatáskörébe tartozó kérdésekben, a szervezet tevékenységeinek nyomon követése, az információk továbbítása felfelé és lefelé, a szervezeti egységek közötti kapcsolatok elősegítése;

-    kapcsolattartás a belga hatóságokkal;

-    magas szintű tanulmányok és vélemények készítése az intézmény politikai és igazgatási hatóságai számára;

-    konkrét ügyek (többdimenziós műszaki, igazgatási, jogi, pénzügyi és költségvetési tanulmányok stb.) kezelése;

-    közép- és hosszú távú projektek vezetése az intézményi politikák keretében;

-    a központi szolgálatok éves munkaprogramja elkészítésének irányítása;

-    az érzékeny ügyek kezelése;

-    hozzájárulás a szervezeti egység költségvetésének előkészítéséhez és végrehajtásához (költségvetési gazdálkodás, közbeszerzések stb.);

-    a felettesek elkísérése különböző belső és külső ülésekre, illetve képviseletük ilyen üléseken, igazgatási értekezletek levezetése/ilyen értekezleteken való részvétel.

 

E feladatok ellátáshoz a következő kompetenciákra van szükség:

– az előrelátás és megelőzés képessége,

– reagálási képesség,

– következetesség,

– kommunikációs készség,

– titoktartás/diszkréció,

– diplomáciai érzék.

 

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

–          az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal. 

 

b) Egyedi feltételek

i. Végzettség és diplomák

A pályázóknak rendelkezniük kell az alábbiakkal:

 • az Unió valamely tagállamában legalább négyéves, oklevéllel igazolt, hivatalosan elismert, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség

vagy

 • az Unió valamely tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalat, ha az adott képzés szokásos ideje legalább három év.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

A második franciabekezdésben előírt szakmai tapasztalatot az A. rész 3. pontja b) alpontjának ii. alpontjában előírt szakmai tapasztalat értékelésekor nem veszik figyelembe.         

ii. Előírt szakmai tapasztalat

Önnek az A. rész 3. pontja b) alpontjának i. pontjában előírt képesítéseken kívül rendelkeznie kell legalább tizenöt év, az A. rész 2. pontjában meghatározott feladatok természetével összefüggő szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, amelyből hét évnek nemzetközi környezetben eltöltött szakmai tapasztalatnak kell lennie.

iii. Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

szükséges a francia nyelv kiváló (legalább C1-es) szintű ismerete (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv a francia, úgy a követelmény az Európai Unió 23 hivatalos nyelve egyikének kielégítő (legalább B2-es) szintű ismerete.

A holland nyelv ismerete előnyt jelent.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek szerepelnek az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretében (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a 2. nyelv (francia) meghatározása a szolgálati érdek alapján történt, amely a munkakör jellegével összefüggésben megkövetel bizonyos képzettségeket. Az újonnan felvett alkalmazottnak meg kell értenie az elvégzendő feladatokat, kezelnie kell az aktákat és hatékony kommunikációt kell folytatnia belső és külső partnerekkel ezen a nyelven.

A holland nyelv ismerete előnyt jelent, mivel a holland a belga hatóságok egyik fő közigazgatási nyelve (nemzeti és regionális szinten).

Ezen kívül, az egyenlő bánásmód jegyében és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban minden pályázó köteles – még akkor is, ha az első helyen megjelölt hivatalos nyelve a francia – kielégítő szinten ismerni egy másik, a franciától eltérő nyelvet is.

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

 1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

 • teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
 • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül nyújtotta be,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ehhez kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

 

 1. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumrendszer alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívott 12 legjobb pályázó listáját. A kiválasztás bizottság az azonos pontszámmal rendelkező valamennyi pályázót az utolsó helyre sorolja.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyeket a pályázati anyagban alá kell támasztani:

 • egy európai intézmény politikai vagy felsővezetői szintű kabinetjében szerzett szakmai tapasztalat;
 • intézményközi együttműködés terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • európai és/vagy nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

 

 1. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Fogalmazás készítése francia nyelvben, egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. pont alatt ismertetett feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen fogalmazási és összegzési készségekkel rendelkezik.

A vizsga időtartama legfeljebb: 3 óra.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor.

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 6 pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, feltéve, hogy elérték az alsó ponthatárt.

Szóbeli vizsga

b) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal franciául, amelynek során a bizottság a pályázati anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A. rész 2. pontjában felsorolt feladatok ellátására. A kiválasztási bizottság ugyancsak felméri majd az ismereteit az Ön által 1. helyen megjelölt nyelvből / a 2. helyen megjelölt nyelvből (amennyiben az 1. helyen megjelölt nyelv a francia), továbbá felmérheti ismereteit holland nyelvből is, amennyiben azt Ön a pályázati anyagban feltüntette.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Ez a vizsga távoli részvétellel is szervezhető.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán megszerző három pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében). A listán az azonos pontszámmal rendelkező valamennyi pályázó az utolsó helyre kerül fel.

Elért eredményeiről írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2026. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezés benyújtásához felhasználói fiókra van szüksége az Apply4EP platformon: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Csak EGY felhasználói fiókot hozhat létre. Ehhez kattintson az oldal végén található „Jelentkezés online" fülre.

A pályázóknak a pályázati formanyomtatvány kitöltése ELŐTT figyelmesen el kell olvasniuk a pályázók számára készített útmutatót.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázóknak online kell jelentkezniük az Apply4EP platformon, legkésőbb az alábbi időpontig:

2022. szeptember 2., déli 12.00 óra brüsszeli idő szerint.

 

Kérjük, hogy a pályázók e kiválasztási eljárással kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.