This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - VALODU UN STARPKULTŪRU SPECIĀLISTS(-E) (AD 5)

Vieta : Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 25/07/2022 17:00
Dienests : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Rokasgrāmata kandidātiem :
Talanta vērtētājs :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota kā pielikums šim konkursa paziņojumam. Rokasgrāmata, kas ir konkursa paziņojuma neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un pieteikšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

A. AMATA PIENĀKUMI UN DALĪBAS KONKURSĀ NOSACĪJUMI

B. KONKURSA NORISE

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMI:    ROKASGRĀMATA EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTO IEKŠĒJO KONKURSU KANDIDĀTIEM
                     TALANTA VĒRTĒTĀJS

 

A. AMATA PIENĀKUMI UN DALĪBAS KONKURSĀ NOSACĪJUMI

 1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punktu, ir nolēmis izsludināt atklātu konkursu (AD 5) ierēdņu pieņemšanai darbā Tulkošanas ģenerāldirektorātā (TRAD ĢD).

Tiek meklēti valodu un starpkultūru speciālisti ar šādām pamatvalodām:

 1. bulgāru (12 laureāti(-es))
 2. franču (12 laureāti(-es))
 3. maltiešu (12 laureāti(-es))
 4. slovāku (12 laureāti(-es))
 5. zviedru (12 laureāti(-es))

Proti, šis konkursa paziņojums attiecas uz piecām valodām. Jūs varat pieteikties tikai uz vienu no tām. Pamatvaloda jāizvēlas pieteikšanās tiešsaistē laikā. Pēc tiešsaistes kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jūs vairs nevarēsiet mainīt šo izvēli.

Darbinieks tiks pieņemts darbā AD 5 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 5010,72 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības civildienesta noteikumos. Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā laureāti tiks pieņemti darbā, var tikt pielāgota atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 1. Pienākumu apraksts

 Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (TRAD ĢD) sniedz Eiropas Parlamentam tulkošanas pakalpojumus visos formātos — gan papīra, gan elektroniski — un visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

TRAD ĢD uzdevumi ir:

 • nodrošināt, ka visās oficiālajās vai darba valodās ir pieejami visi dokumenti, kas saistīti ar Parlamenta kā viena no likumdevējiem un vienas no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm lomu, lai garantētu Savienības likumdošanas un budžeta procedūras leģitimitāti un pārredzamību;
 • ļaut Parlamentam pildīt saistības saskaņā ar daudzvalodības politiku, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret valodām un dot iespēju visiem ES pilsoņiem sazināties ar iestādēm un piekļūt iestāžu dokumentiem dzimtajā valodā;
 • padarīt tekstus vienkāršākus un vieglāk lasāmus, pateicoties skaidrai valodai, un Parlamentu pietuvināt un padarīt pieejamāku pilsoņiem, tostarp izmantojot jaunus formātus, kas būs derīgi lasīšanai nākotnē;
 • nodrošināt, ka visi šie pakalpojumi tiek sniegti maksimāli efektīvi.

TRAD ĢD aicinājums ir veidot saikni starp dažādām valodām un kultūrām un veicināt ilgtspējīgu daudzvalodību, kas ir būtiska Eiropas demokrātiskā ideāla daļa.

Luksemburgā bāzētie valodu un starpkultūru speciālisti savā dzimtajā valodā atvieglo saziņu starp Eiropas Parlamentu un sabiedrību. Viņiem(-ām) visos darba aspektos ir jālieto skaidra valoda, ņemot vērā attiecīgās valsts vai valstu kultūras kontekstu. Viņi(-as) tulko un lokalizē lasāmu, klausāmu un skatāmu saturu, rediģē savu kolēģu darbus un sniedz neleģislatīvu dokumentu autoriem palīdzību un redakcionālus un rediģēšanas pakalpojumus. Viņiem(-ām) ir arī jāpielāgo dažāda veida saturs dzimtajā valodā. Laba komandas gara un spēcīgas savstarpējo attiecību prasmes ir būtiskas, jo valodu un starpkultūru speciālisti cieši sadarbojas ar kolēģiem no citām TRAD ĢD nodaļām un reizēm sadarbojas ar pieprasītājām struktūrvienībām.

Valodu un starpkultūru speciālista(-es) uzdevumi ir šādi:

 • veicināt saziņu ar pilsoņiem skaidrā dzimtajā valodā;
 • tulkot, pielāgot, pārradīt un rediģēt visu veidu saturu dzimtajā valodā;
 • strādāt no vismaz divām citām Savienības oficiālajām valodām lingvistiskajā un starpkultūru mediācijā (piemēram, subtitrēšana, audiovizuālā satura lingvistiskā pielāgošana, aplādes vai tīmekļa vietnes);
 • palīdzēt sagatavot neleģislatīvus dokumentus;
 • sniegt ieguldījumu apmācībā, terminoloģijas darbā un IT un komunikācijas rīku izstrādē;
 • uzturēt regulārus kontaktus ar pieprasītājām struktūrvienībām;
 • veicināt kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procesus un nodrošināt atbilstību labai praksei, lai panāktu TRAD ĢD radītā satura izcilu kvalitāti.

Attiecīgie temati, kas bieži vien ir sarežģīti, parasti ir politiski, juridiski, ekonomiski, finansiāli, zinātniski vai tehniski jautājumi, kuri attiecas uz visām Eiropas Savienības darbības jomām.

Šo uzdevumu pildīšanā ir intensīvi jāizmanto īpaši IT rīki un ar tiem saistīti rīki. Šis darbs ietver arī lingvistisku un starpkultūru mediāciju, tulkojot un subtitrējot audiovizuālo saturu.

Valodu un starpkultūru speciālistam(-ei) ir vajadzīga spēcīga pielāgošanās spēja, spēja izprast atšķirīgas un bieži vien sarežģītas dabas problēmas, ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un efektīvi sazināties. Kandidātiem jāspēj gan patstāvīgi, gan komandā regulāri un intensīvi strādāt multikulturālā darba vidē. Turklāt kandidātiem jābūt gataviem pilnveidot profesionālās prasmes visā darba mūža garumā.

 1. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst šādiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem:

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 28. pantu jums:

–          jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim(-ei);

–          jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;

–          jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;

–          jāvar uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 b) Īpašie nosacījumi

 i) Nepieciešamā kvalifikācija

Jums ir jābūt izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtam augstskolas studiju ciklam, ko apliecina vienā no Savienības dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms, ja šo studiju parastais ilgums ir vismaz trīs gadi.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai. Atlases komisija šajā saistībā ņems vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības.

Precīzākai informācijai jūs varat iepazīties ar I pielikumu Rokasgrāmatā Eiropas Parlamenta rīkoto iekšējo konkursu kandidātiem.

ii) Valodu zināšanas

Jums jāpārvalda vismaz trīs Eiropas Savienības oficiālās valodas. Šajā konkursa paziņojumā valodu apzīmējumi ir šādi:

 • valoda: pamatvaloda — viena no piecām šā konkursa valodām (bulgāru, franču, maltiešu, slovāku vai zviedru), teicamas zināšanas dzimtās valodas līmenī;
 • valoda: angļu vai franču, ļoti labas zināšanas (vismaz C1 līmenis). Ja jūsu 1. valoda ir franču valoda, 2. valodai jābūt angļu valodai;
 • valoda: viena no 24 Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ļoti labas zināšanas (vismaz C1 līmenis). Tā nedrīkst būt ne 1., ne 2. valoda.

Šajā konkursā valodas izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. Valodu un starpkultūru speciālista(-es) amatam ir vajadzīga īpaša kvalifikācija pienākumu rakstura dēļ, kā minēts šī konkursa paziņojuma A daļas 2. punktā.

Līdz ar to, lai pildītu savus pienākumus un nodrošinātu TRAD ĢD pienācīgu darbību, darbā pieņemtajām personām jābūt spējīgām strādāt un efektīvi sazināties trijās valodās.

Konkrētāk, franču un angļu valoda ir divas valodas, ko TRAD ĢD izmanto visbiežāk iekšējā saziņā, kā arī saziņā ar citiem Eiropas Parlamenta ģenerāldirektorātiem un politiskajām struktūrām. Līdz ar to, lai veiktu savus pienākumus un nodrošinātu pienācīgu dienesta pakalpojumu sniegšanu, darbā pieņemtajām personām jāspēj strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no abām minētajām valodām. 

Turklāt arī tulkojamo dokumentu galvenās avotvalodas ir angļu un franču valoda: aptuveni 80 % tulkojamo dokumentu oriģinālu ir angļu valodā, 10 % — franču valodā un 10 % — pārējās valodās.

iii)     Nepieciešamā profesionālā pieredze 

Netiek prasīta. Tomēr jebkāda šajā jomā iegūta profesionālā pieredze tulkošanā tieši uz jūsu 1. valodu atbilstoši šī konkursa noteikumiem (sk. iepriekš valodu un starpkultūru speciālista(‑es) pienākumu aprakstā iekļauto pienākumu sarakstu) tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

B. KONKURSA NORISE

Konkursam ir divas kārtas:

1. Priekšatlase:

a. jautājumi ar atbilžu variantiem,

b. talanta vērtētājs.

2. Pārbaudījumu kārta.

 1. Priekšatlase

a) Jautājumi ar atbilžu variantiem (MCQ)

Pēc pieteikšanās uz konkursu jūs aicinās kārtot priekšatlases MCQ testu:

-           saskaņā ar C daļā noteikto procedūru un

-           C daļā minētajā termiņā.

MCQ notiks 2. valodā (angļu vai franču). Ja jūsu 1. valoda ir franču valoda, tests būs angļu valodā.

MCQ testā būs ne vairāk kā 40 jautājumu, kas ļaus novērtēt jūsu spēju identificēt informāciju, kura ir saistīta ar Eiropas Savienības vērtībām un Eiropas Parlamenta lomu. Jūs pietiekami laicīgi pirms testa saņemsiet jautājumu piemērus.

Testa ilgums būs ne vairāk kā 80 minūšu, un tas būs jāveic tiešsaistē ar datoru.

b) Talanta vērtētājs

Jums ir jāaizpilda talanta vērtētājs, kas ir pievienots konkursa paziņojumam, un tas jāiekļauj elektroniskajā kandidatūras pieteikumā. Talanta vērtētājs jāpievieno kandidatūras pieteikumam ne vēlāk kā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu dienā un laikā (C daļa).

Ja jūs būsiet starp labākajiem QCM testu nokārtojušajiem kandidātiem (šajā nolūkā atlases komisija katrai konkursa valodai atlasīs 150 kandidātus, kuriem šajā testā būs visaugstākais punktu skaits; vienāda punktu skaita gadījumā uz pēdējo vietu žūrija bez ierobežojumiem paturēs visus attiecīgos kandidātus), žūrija novērtēs jūsu atbildes talanta vērtētājā un pie rakstiskajiem pārbaudījumiem pielaidīs 60 labākos kandidātus. Atlases komisija dažādiem vērtēšanas kritērijiem var piemērot svērumu. Visos kritērijos iegūtie punkti tiks summēti, lai noteiktu, kuru kandidātu profils vislabāk atbilst veicamajiem pienākumiem.

Atlases komisija vērtējumā ņems vērā vienīgi jūsu atbildes talanta vērtētājā un pie rakstiskajiem pārbaudījumiem pielaidīs 60 labākos kandidātus katras valodas grupā. Šā novērtējuma beigās atlases komisija pārbaudīs, vai kandidāti atbilst īpašajiem dalības nosacījumiem (A daļas 3. punkts) un vai kandidatūras pieteikumā iekļautie dokumenti apstiprina kandidātu sniegtās atbildes.

Ja kandidātu skaits katrā konkursa valodā nepārsniegs maksimālo uz rakstiskajiem pārbaudījumiem uzaicināto kandidātu skaitu, atlases komisija var nolemt neveikt priekšatlasi un uz rakstiskajiem pārbaudījumiem uzreiz uzaicināt visus kandidātus, kas atbilst vispārīgajiem un īpašajiem dalības nosacījumiem (A daļas 3. punkts).

2.  Pārbaudījumi

Tulkošanas un rediģēšanas skaidrā valodā pārbaudījumi

a) Ar Eiropas Parlamenta likumdošanas darbu saistīta teksta 2. valodā tulkošana uz 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 90 minūtes, teksta garums apmēram no 450 līdz 500 vārdu.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, b) un c) pārbaudījumi netiks laboti.

b) Iedzīvotājiem adresētas runas vai paziņojuma 3. valodā tulkošana uz 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 90 minūtes, teksta garums apmēram no 450 līdz 500 vārdu.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, c) pārbaudījums netiks labots.

c) Teksta sagatavošanas pārbaudījums: iedzīvotājiem paredzēta skaidra teksta sagatavošana 1. valodā, pārstrādājot sarežģītu dokumentu 2. valodā. Šā pārbaudījuma mērķis ir novērtēt jūsu 2. valodas zināšanas un spēju identificēt galvenās idejas un tās skaidri izteikt 1. valodā.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 60 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Šie pārbaudījumi notiks tiešsaistē ar datoru.

24 kandidāti katras konkursa valodas grupā ar lielāko punktu skaitu rakstiskajos pārbaudījumos tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja katrā no pārbaudījumiem būs saņemts punktu nepieciešamais minimums. Ja uz pēdējo vietu kādā no valodu grupām vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija paturēs visus attiecīgos kandidātus.

Mutiskie pārbaudījumi

d) Pārrunas ar atlases komisiju 1. un 2. valodā, kurās komisija varēs novērtēt kandidātu spēju veikt pienākumu aprakstā uzskaitītos uzdevumus ES iestādē, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentos izklāstīto informāciju. Atlases komisija varēs izlemt pārbaudīt citu kandidatūras pieteikumā norādīto oficiālo valodu zināšanas.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti)

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, d) pārbaudījums netiks labots.

e) Grupas diskusija vai lomu spēle 2. valodā, kurā žūrija novērtēs kandidātu pielāgošanās spēju, sarunu vešanas prasmi, izlēmību, kā arī izturēšanos grupā.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 25 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti)

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai jūs nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jums draud diskvalifikācija. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 1. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Atlases komisija katrai konkursa valodai izveidos sarakstu ar piemērotajiem kandidātiem, kuri būs ieguvuši labāko kopējo vērtējumu pārbaudījumos, kā norādīts A daļas 1. punktā “Vispārīga informācija”. Kopvērtējumu veido kopējais punktu skaits, kas iegūts visos rakstiskajos un mutiskajos pārbaudījumos, ar nosacījumu, ka kandidāti katrā no šiem pārbaudījumiem būs ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu kādā no valodu grupām vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā varēs iekļaut visus šos kandidātus. Laureātu vārdi sarakstā būs alfabētiskā secībā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie laureāti tiks laikus par to informēti.

Laureāti tiks individuāli informēti par rezultātiem, un piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē.

Darba piedāvājuma gadījumā jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta(-es) vārda iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

 

C. KANDIDATŪRAS PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Kā pieteikties:

Pieteikšanās notiek, izmantojot Apply4EP platformu: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fr_FR

Pirms pieteikuma aizpildīšanas jums ir rūpīgi jāizlasa Rokasgrāmatu kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētos konkursos un jāpievieno attiecīgie apliecinošie dokumenti.

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidatūru pieteikšanas termiņš ir

 

2022. gada 25. jūlijs plkst. 17.00 pēc Luksemburgas laika.

 

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam kandidātus Eiropas Parlamenta dienestiem saistībā ar šo konkursu NEZVANĪT!