This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - DOČASNÝ ZAMESTNANEC, ADMINISTRATÍVNY/-A A TECHNICKÝ/-Á ASISTENT/-KA (AST 3)

Miesto : Luxemburg
Koniec zverejnenia na externom webovom sídle : 22/11/2021 12:00
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Príručka pre uchádzačov :

Všeobecné informácie

Skôr ako sa prihlásite, prečítajte si pozorne príručku pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá výberového konania, ktoré organizuje Európsky parlament, a podmienky prihlasovania sa.

 

 

OBSAH

A. ÚLOHY A PODMIENKY ÚČASTI

B. POSTUP

C. PRIHLÁŠKY

PRÍLOHA: PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH ORGANIZOVANÝCH EURÓPSKYM PARLAMENTOM

 

 

A. ÚLOHY A PODMIENKY ÚČASTI

1. Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol o začatí postupu na obsadenie miesta dočasného zamestnanca (AST 3) na generálnom riaditeľstve pre infraštruktúru a logistiku, riaditeľstvo pre logistiku, oddelenie pre prideľovanie kancelárií a sťahovanie.

Požadovaný profil je administratívny/-a a technický/-á asistent/-ka zodpovedný/-á za koordináciu všetkých otázok týkajúcich sa prideľovania kancelárií a sťahovania v komunikácii so všetkými používateľmi Európskeho parlamentu v Luxemburgu.

Pracovná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas. Úspešní uchádzači budú prijatí na pracovné miesta v triede AST 3, prvý stupeň, so základným mesačným platom 3 841,17 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) . Je oslobodený od akejkoľvek vnútroštátnej dane. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o určité príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Pracovná náplň

2. Pracovná náplň

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku  (GR INLO) prispieva k dobrej správe infraštruktúry a logistiky na jednotlivých pracoviskách Európskeho parlamentu.
Medzi úlohy GR INLO patrí:

 • technická a administratívna správa všetkých budov, ktoré používa Európsky parlament v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu, ako aj styčných kancelárií v členských štátoch;
 • riadenie útvarov zabezpečujúcich vybavenie a služby týkajúce sa fungovania uvedených budov;
 • správa vybavenia (nákup, preprava, sťahovanie, poštové služby, stravovanie, obchody pre zamestnancov atď.), ako aj materiálne zabezpečenie schôdzí.

Prijatý úspešný uchádzač bude pracovať v Luxemburgu a podieľať sa na koordinácii všetkých otázok týkajúcich sa prideľovania kancelárií používateľom Európskeho parlamentu a ich sťahovania. Pod vedením vedúceho (vedúcej) oddelenia bude v rámci programov a priorít vymedzených parlamentnými orgánmi a ich vedúcimi pracovníkmi vykonávať tieto úlohy:

 • spravovať priestory a hmotný majetok: plánovať a koordinovať spracovanie a následné vybavovanie žiadostí o pridelenie kancelárií, sťahovanie, zariaďovanie kancelárií určených pre administratívu v Luxemburgu nábytkom a koordinácia so všetkými dotknutými útvarmi;
 • kontrolovať a optimalizovať priestory na skladovanie materiálov a nábytku na všetkých troch pracoviskách;
 • informovať rôzne technické služby (telekomunikácie, sťahovacie služby) o zmenách v pridelení kancelárií;
 • vybavovať žiadosti o technické zásahy útvarov a zabezpečiť nadväzujúce opatrenia.

Výkon týchto funkcií si vyžaduje okrem iného vynikajúce organizačné a koordinačné schopnosti, iniciatívnosť pri hľadaní dlhodobých a kreatívnych riešení požiadaviek týkajúcich sa správy priestorov. Veľmi dôležité sú aj dôkladné praktické znalosti oblasti logistiky a styku so zákazníkmi, ako aj administratívnych softvérov. Táto funkcia si vyžaduje veľmi dobré komunikačné schopnosti a zmysel pre tímovú prácu. 

S touto funkciou budú spojené časté služobné cesty na pracoviská Európskeho parlamentu, ako aj množstvo interných a externých kontaktov.

Podmienky účasti

3. Podmienky účasti na výberovom konaní

V čase uzávierky podávania prihlášok musíte spĺňať tieto podmienky:

(a) Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 12 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie je potrebné najmä:

 • byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,
 • požívať svoje občianske práva,
 • spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,
 • poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

(b) Osobitné podmienky

(i) Požadované kvalifikácie a diplomy

Musíte mať:

 • úroveň vysokoškolského vzdelania ukončeného získaním diplomu

alebo

 • úroveň stredoškolského vzdelania ukončeného získaním diplomu, ktorý umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, a odbornú prax v trvaní aspoň troch rokov priamo súvisiacu s náplňou práce,

alebo

 • odbornú prípravu alebo odbornú prax na zodpovedajúcej úrovni v trvaní štyroch rokov. Správa budov, ktoré používa Európsky parlament, si vyžaduje znalosti v oblasti riadenia, služieb a styku so zákazníkmi. Súčasťou úloh je aj kontrola, organizovanie a zabezpečovanie veľkého objemu rôznorodého vybavenia. Tieto pracovné skúsenosti získané v praxi sú užitočné, ako aj dôležité a potrebné pri zabezpečovaní kontinuity služby.

Odborná prax požadovaná v druhej a tretej zarážke sa nebude zohľadňovať pri posudzovaní odbornej praxe požadovanej v časti A.3. b) bod ii).   

(ii) Požadovaná odborná prax

Po získaní kvalifikácie alebo odbornej praxe uvedenej v časti A.3. b) bode i) musíte mať absolvovanú odbornú prax v trvaní aspoň troch rokov v oblasti administratívneho riadenia (prideľovanie) a technickej správy (sťahovanie, zariaďovanie a údržba) priestorov.

(iii) Jazykové znalosti

Musíte mať dôkladnú znalosť (úroveň C1) jedného z úradných jazykov Európskej únie (jazyk 1): anglického, bulharského, českého, dánskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, holandského, chorvátskeho, írskeho, litovského, lotyšského, maďarského, maltského, nemeckého, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho, švédskeho alebo talianskeho jazyka,

a

uspokojivú znalosť (úroveň B2)  anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk 2).
Jazyk 2 sa musí líšiť od jazyka 1.

Upozorňujeme, že uvedené minimálne úrovne sa týkajú všetkých oblastí jazykových zručností (ústny prejav, písomné vyjadrovanie, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) uvedených v prihláške. Tieto zručnosti zodpovedajú zručnostiam stanoveným v Spoločnom európskom rámci pre jazyky (https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference).

Upozorňujeme uchádzačov, že jazyk 2 (angličtina alebo francúzština), ktoré boli vybrané na účel tohto výberového konania, bol vymedzený v súlade so služobným záujmom, ktorý si vyžaduje kvalifikácie stanovené vzhľadom na pracovnú náplň. Prijatý uchádzač musí byť schopný porozumieť úlohám, ktoré má plniť, spracúvať spisy a účinne komunikovať s internými aj externými partnermi, ako aj s nadriadenými pracovníkmi a kolegami. Všetky tieto úlohy sa vykonávajú v obidvoch jazykoch.

Administrátor preto musí byť schopný pracovať a účinne komunikovať aspoň v jednom z týchto dvoch jazykov, aby mohol vykonávať svoje úlohy a prispievať k riadnemu fungovaniu útvaru.
Okrem toho musí každý uchádzač z dôvodov rovnakého zaobchádzania, aj keď má jeden z týchto dvoch jazykov ako prvý úradný jazyk, dostatočne ovládať ďalší z týchto dvoch jazykov.

Účasť na výberovom konaní

B. POSTUP

Výberové konanie je založené na kvalifikáciách a testoch.

1. Účasť vo výberovom konaní

Ak

 • spĺňate všeobecné podmienky účasti na výberovom konaní a
 • prihlášku ste podali v súlade s požiadavkami v stanovenom termíne,

výberová komisia vašu prihlášku posúdi so zreteľom na osobitné podmienky účasti.

Ak spĺňate osobitné podmienky účasti, výberová komisia vás zaradí do výberového konania.

Výberová komisia bude pritom vychádzať výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi.

Hodnotenie kvalifikácií

2. Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia vyhodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovených hodnotiacich kritérií a zostaví zoznam 12 najlepších uchádzačov, ktorí budú pozvaní na písomný test.

Výberová komisia pri posudzovaní kvalifikácie uchádzačov vezme do úvahy najmä tieto aspekty, ktoré musia byť doložené v prihláške:

 • odborné skúsenosti s monitorovaním a prideľovaním pracovných priestorov (kancelárií) v budovách s rozlohou viac ako 30 000 m2;
 • odborné skúsenosti s koordináciou činností súvisiacich so zariaďovaním (vrátane sťahovania), a najmä s riadením tímu;
 • odborné skúsenosti so správou inventarizovaného majetku a zásob;
 • skúsenosti získané pri spolupráci s internými alebo externými subjektmi, napríklad poskytovateľmi služieb;
 • skúsenosti získané pri používaní IT aplikácií súvisiacich so správou priestorov, zásob a riadením sťahovania;
 • skúsenosti získané v medzinárodnom alebo multikultúrnom prostredí.

Hodnotenie: 0 až 20 bodov.

Testy

3. Testy

Písomný test

(a) Test spočívajúci vo vypracovaní textu v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk) na základe súboru dokumentov, ktorého cieľom je posúdiť vašu schopnosť plniť úlohy opísané v časti A.2, ako aj váš písomný prejav.

Trvanie testu: 3 hodiny.
Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).
Tento test sa bude konať online na počítači.

Šesť najlepších uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov v písomnom teste, bude pozvaných na ústne testy, pokiaľ dosiahli minimálny požadovaný počet bodov.

Ústne testy

(b) Pohovor s výberovou komisiou v jazyku 2 (anglický alebo francúzsky jazyk), ktorý so zreteľom na všetky informácie uvedené v prihláškach umožní vyhodnotiť vašu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v časti A.2. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša vaše znalosti jazykov, ktoré ste uviedli v prihláške.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.
Hodnotenie: 0 až 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

(c) Skupinový rozhovor alebo rolová hra v jazyku 2 (anglický jazyk alebo francúzsky jazyk), ktorý výberovej komisii umožní posúdiť vašu schopnosť prispôsobiť sa, rokovať, pracovať kreatívne, rozhodovať sa, ako aj vaše správanie v skupine alebo v určitej situácii.

Výberová komisia stanoví dĺžku skupinového rozhovoru v závislosti od konečného zloženia skupín.
Maximálna dĺžka rolovej hry je 20 minút.
Hodnotenie: 0 až 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

Tieto testy sa budú konať na diaľku

Pokyny k písomnému testu a ústnym testom vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Testy sa budú konať v presne určený deň a v presne určenom čase. Ak neodpoviete na pozvánku na testy, nebudete zastihnuteľný elektronickou poštou alebo sa nedostavíte na testy, budete vylúčený z výberového konania. Musíte postupovať presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov alebo konanie, ktoré je v rozpore s pokynmi, povedie k vášmu okamžitému vylúčeniu z výberového konania.

Zoznam vhodných uchádzačov

4. Zaradenie do zoznamu vhodných uchádzačov

Do zoznamu vhodných uchádzačov sa – v poradí podľa dosiahnutých výsledkov – zaradia mená troch uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov (pri hodnotení kvalifikácií a testov), ako aj minimum požadované pri každom z testov.

O svojich výsledkoch budete osobne informovaný (-á) písomnou formou.

Zoznam vhodných uchádzačov bude uverejnený na intranete Európskeho parlamentu.

Platnosť zoznamu vhodných uchádzačov sa skončí 31. decembra 2025. Túto platnosť možno predĺžiť rozhodnutím menovacieho orgánu. V takom prípade budú uchádzači uvedení na zozname včas informovaní o predĺžení jeho platnosti.

Ak vám bude ponúknuté pracovné miesto, musíte na účely certifikácie predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov, najmä diplomov a potvrdení o zamestnaní.

Zo zaradenia do zoznamu vhodných uchádzačov nevyplýva nárok ani záruka, že uchádzači budú prijatí do zamestnania.

Predkladanie prihlášok

C. PRIHLÁŠKY

Na tento účel musíte mať účet na platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sk_SK. Smiete mať len JEDEN účet. Na jeho vytvorenie musíte najskôr kliknúť na odkaz „Podať žiadosť online“, ktorý je uvedený na konci strany.

Upozorňujeme uchádzačov, že pred vyplnením prihlášky a doložením príslušných dokladov si musia pozorne prečítať Príručku pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach organizovaných Európskym parlamentom.

Uzávierka podávania prihlášok

Uzávierka prihlášok je stanovená na

22. novembra 2021 o 12.00 hod. (poludnie) luxemburského času.

Po potvrdení prihlášky vám bude automaticky zaslané potvrdenie o doručení.

 

Prosíme uchádzačov, aby NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.