This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - AGENT TEMPORAR, ASISTENT(Ă) ADMINISTRATIV(Ă) ȘI TEHNIC(Ă) (AST3)

Locul : Luxemburg
Publication end on external website : 22/11/2021 12:00
Serviciu : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ: GHIDUL CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AST 3) în Direcția Generală Infrastructură și Logistică, Direcția pentru logistică, Unitatea pentru atribuirea birourilor și mutări.

Profilul căutat este cel de asistent(ă) administrativ(ă) și tehnic(ă) responsabil(ă) de coordonarea tuturor chestiunilor legate de repartizarea birourilor și mutări pentru toți utilizatorii Parlamentului European de la Luxemburg.

Contractul se va încheia pe o perioadă nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AST 3, prima treaptă, salariul de bază fiind de 3 841,17 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA) și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care vor fi recrutați laureații poate fi adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Natura funcțiilor

2. Natura atribuțiilor

Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO) contribuie la buna gestionare a infrastructurilor și logisticii din diferitele locuri de desfășurare a activității Parlamentului European.
DG INLO are următoarele misiuni:

 • gestionarea tehnică și administrativă a tuturor clădirilor ocupate de Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, precum și a birourilor de legătură din statele membre;
 • gestionarea departamentelor care se ocupă de echipamentele și serviciile necesare pentru funcționarea acestor clădiri;
 • gestionarea echipamentelor (achiziție, transport, mutări, mesagerie, restaurante, magazine pentru angajați etc.), precum și a aspectelor materiale legate de organizarea reuniunilor.

Persoana recrutată își va desfășura activitatea la Luxemburg și va contribui la coordonarea tuturor chestiunilor legate de repartizarea birourilor și de mutările aferente pentru utilizatorii Parlamentului European. Sarcinile sale, îndeplinite sub autoritatea șefului/șefei de unitate și în cadrul programelor și priorităților stabilite de organele Parlamentului și de conducerea lor, vor consta în principal în:

 • gestionarea spațiilor și a bunurilor materiale: planificarea și coordonarea activităților de gestionare și monitorizare a cererilor de atribuire a birourilor, de mutare, de amenajare a birourilor cu mobilier pentru administrația din Luxemburg și coordonarea cu toate serviciile relevante;
 • supravegherea și optimizarea spațiilor de stocare a materialelor și a mobilierului în cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului;
 • informarea diverselor servicii tehnice (telecomunicații, mutări) cu privire la atribuirea birourilor;
 • gestionarea cererilor de intervenții tehnice ale serviciilor și monitorizarea acestora.

Îndeplinirea acestor atribuții necesită, printre altele, excelente competențe organizaționale, de coordonare și de inițiativă pentru a găsi soluții viabile și creative la cererile de gestionare a spațiilor. Cunoașterea practică și aprofundată a logisticii și a serviciilor pentru clienți, precum și a programelor informatice de birotică este esențială. Acest post necesită foarte bune calități de comunicare și capacitatea de a lucra în echipă. 

Postul implică misiuni frecvente în locurile de desfășurare a activității Parlamentului European și stabilirea a numeroase contacte interne și externe.

Condiții de admitere

3. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, trebuie:

 • să fiți resortisant(ă) al/a unui stat membru al Uniunii Europene;
 • să beneficiați de drepturile dumneavoastră cetățenești;
 • să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;
 • să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor dumneavoastră.

(b) Condiții specifice

(i) Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți:

 • un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă

sau

 • un nivel de studii secundare, atestat de o diplomă care asigură accesul la învățământul superior, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională direct legată de atribuțiile postului

sau

 • o formare profesională sau o experiență profesională de nivel echivalent cu o durată de patru ani. Gestionarea clădirilor ocupate de Parlamentul European necesită cunoașterea direcțiilor, a serviciilor și a clienților. În plus, trebuie verificate, organizate și asigurate numeroasele echipamente de diversă natură. Această experiență profesională, dobândită pe teren, este, de asemenea, necesară și importantă pentru a asigura continuitatea serviciului.

Experiența profesională menționată la a doua și la a treia liniuță nu va fi luată în considerare pentru evaluarea experienței profesionale cerute la secțiunea A.3.b)ii).        

(ii) Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor sau a experienței profesionale cerute la secțiunea A.3.b) i), trebuie să fi dobândit o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani în domeniul gestionării administrative (atribuire) și tehnice (mutare, amenajare și întreținere) a spațiilor.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți în mod aprofundat (nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză,

și

să cunoașteți în mod satisfăcător (nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2).
Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime indicate mai sus se aplică fiecărui domeniu de aptitudine lingvistică (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționat în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference).

Candidații sunt informați că limbile 2 (engleză și franceză) alese în prezenta procedură de selecție au fost stabilite în funcție de interesul serviciului, care necesită calificări impuse pe baza naturii atribuțiilor. Persoana recrutată trebuie să fie în măsură să înțeleagă sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, să gestioneze dosarele și să comunice în mod eficace cu interlocutorii interni și externi, precum și cu membrii ierarhiei și colegii. Toate aceste sarcini sunt efectuate în cele două limbi.

Prin urmare, pentru a le putea îndeplini și a contribui la buna funcționare a serviciului, persoana recrutată trebuie să poată lucra și comunica eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.
În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască în mod satisfăcător o a doua limbă, și anume cealaltă limbă dintre acestea două.

Admiterea la procedura de selecție

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă:

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admitere.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

Evaluarea calificărilor

2. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni 12 candidați, care sunt invitați la proba scrisă.

La evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • experiența profesională în monitorizarea și atribuirea spațiilor de muncă (birouri) în clădiri de peste 30 000 m2;
 • experiența profesională în coordonarea activităților de amenajare (inclusiv mutări), în special gestionarea unei echipe;
 • experiența profesională în gestionarea bunurilor din inventar și a stocurilor;
 • experiența dobândită cu entități interne sau externe, de exemplu furnizori;
 • experiența dobândită în utilizarea aplicațiilor informatice legate de gestionarea spațiilor, a stocurilor și a mutărilor;
 • experiența dobândită într-un mediu multicultural și multinațional.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

Probe

3. Probele

Proba scrisă

(a) Probă de redactare în limba 2 (engleză sau franceză), pe baza unei serii de documente, pentru a testa capacitatea dumneavoastră de a vă îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2, precum și aptitudinile dumneavoastră de redactare.

Durata probei: 3 ore.
Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).
Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Primii șase candidați care au obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la probele orale, cu condiția să fi obținut nota minimă necesară.

Probele orale

(b) Interviu cu comitetul de selecție în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a vă evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul dumneavoastră de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile prevăzute în secțiunea A.2. Comitetul de selecție va putea decide să vă verifice cunoștințele lingvistice pe care le-ați menționat în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.
Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

(c) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a-i permite comitetului de selecție să vă evalueze capacitatea de adaptare, abilitățile de negociere, creativitatea și capacitatea de luare a deciziilor, precum și comportamentul într-un grup sau într-o situație dată.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de comitetul de selecție în funcție de componența finală a grupurilor.
Durata maximă a probei de joc de roluri este de 20 de minute.
Punctaj: de la 0 la 20 de puncte (punctaj minim necesar: 10 puncte).

Aceste probe se vor desfășura de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat. Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat imediat.

Lista candidaților eligibili

4. Lista candidaților eligibili

Lista candidaților eligibili va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

Veți primi rezultatele în scris, în mod individual.

Lista candidaților eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților eligibili va expira la 31 decembrie 2025. Aceasta va putea fi prelungită printr-o hotărâre a autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

Depunerea candidaturilor

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

22 noiembrie 2021, ora 12.00 (la prânz), ora Luxemburgului.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

 

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre calendarul procedurii.