This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - LAIKINASIS (-OJI) TARNAUTOJAS (-A), PADĖJĖJAS (-A) ADMINISTRACINIAIS IR TECHNINIAIS KLAUSIMAIS (AST 3 LYGIS)

Vieta : Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 22/11/2021 12:00
Tarnyba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.  

 

 

TURINYS

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

 

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į Infrastruktūros ir logistikos generalinio direktorato Logistikos direktorato Kabinetų skyrimo ir perkraustymo skyriaus laikinojo tarnautojo (AST 3) pareigas.

Parlamentas ieško padėjėjo (-os) administraciniais ir techniniais klausimais, kuris (kuri) koordinuotų visus su kabinetų paskirstymu visiems Europos Parlemento naudotojams Liuksemburge ir jų perkraustymu susijusius klausimus.

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmenys bus priimti į AST 3 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 3 841,17 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Pareigų pobūdis

2. Pareigų pobūdis

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (INLO GD) padeda tinkamai valdyti infrastruktūrą ir logistiką įvairiose Europos Parlamento darbo vietose.
Pagrindinės INLO GD funkcijos:

 • vykdyti techninį ir administracinį visų Europos Parlamento pastatų Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre ir ryšių biurų valstybėse narėse valdymą;
 • valdyti su įranga ir paslaugomis susijusias tarnybas, dalyvaujančias eksploatuojant minėtus pastatus;
 • administruoti įrangą (pirkimas, transportavimas, perkraustymas, pranešimų tarnyba, maitinimas, parduotuvės ir kt.) ir tvarkyti praktinius posėdžių organizavimo klausimus.

Įdarbintas asmuo bus paskirtas dirbti Liuksemburge ir padės koordinuoti visus su kabinetų paskirstymu Europos Parlemento naudotojams ir jų perkraustymu susijusius klausimus. Jis bus pavaldus skyriaus vadovui (-ei) ir pagal Parlamento organų ir savo vadovybės nustatytas programas ir prioritetus turės vykdyti šias užduotis:

 • administruoti patalpas ir materialųjį turtą: planuoti ir koordinuoti administracijai Liuksemburge teikiamų prašymų skirti kabinetą, perkraustyti, sustatyti kabinetuose baldus tvarkymą ir priežiūrą ir koordinuoti šią veiklą su visomis susijusiomis tarnybomis;
 • kontroliuoti ir optimizuoti įrangos ir baldų saugojimo patalpas trijose darbo vietose;
 • informuoti įvairias technines tarnybas (telekomunikacijų, perkraustymo) apie pokyčius, susijusius su kabinetų skyrimu;
 • tvarkyti prašymus dėl tarnybų techninių operacijų ir užtikrinti operacijų priežiūrą.

Be to, šioms pareigoms eiti reikalingi puikūs organizaciniai ir koordinavimo gebėjimai, didelis iniciatyvumas siekiant rasti ilgalaikius ir kūrybiškus sprendimus dėl patalpų administravimo prašymų. Būtinos puikios praktinės logistikos ir klientų aptarnavimo žinios ir biuro įrangos žinios. Šioms pareigoms eiti reikalingi labai geri bendravimo įgūdžiai ir gebėjimas dirbti komandoje. 

Bus dažnai rengiamos komandiruotės Europos Parlamento darbo vietose ir reikės palaikyti ryšius su daugeliu Parlamente ir už jo ribų dirbančių asmenų.

Atrankos reikalavimai

3. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

(a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį kandidatai privalo:

 • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,
 • turėti visas piliečio teises,
 • būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,
 • turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

(b) Specialieji reikalavimai

(i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Jūs turite turėti:

 • diplomu patvirtintą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą

arba

 • atestatu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, suteikiantį galimybę siekti aukštesniojo arba aukštojo mokslo, ir ne mažiau kaip trejų metų darbo patirtį, tiesiogiai susijusią su pareigomis,

arba

 • ketverių metų atitinkamo lygio profesinį pasirengimą arba profesinę patirtį. Norint administruoti Europos Parlamento pastatus reikia turėti žinių apie direktoratus, tarnybas ir klientus. Be to, privaloma tikrinti, organizuoti ir apdrausti daug ir įvairios įrangos. Tokia profesinė patirtis, įgyta praktikoje, yra taip pat naudinga, būtina ir svarbi siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą.

Į antroje ir trečioje įtraukose nurodytą patirtį nebus atsižvelgiama vertinant A skirsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytą būtiną profesinę patirtį.

(ii) Reikiama profesinė patirtis

Privalote turėti ne mažesnę kaip trejų metų patalpų administracinio (kabinetų skyrimas) ir techninio (perkraustymas, įrengimas ir priežiūra) patalpų valdymo profesinę patirtį, įgytą gavus A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytą kvalifikaciją arba profesinė patirtį.

(iii) Kalbų mokėjimas

Jūs turite puikiai mokėti (C1 lygiu) vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

pakankamai gerai mokėti (B2 lygiu) anglų arba prancūzų kalbą (2-oji kalba).
2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent pirmiau nurodyto minimalaus lygio. Minėtieji kalbiniai gebėjimai yra nurodyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference).

Kandidatams pranešame, kad šiai atrankos procedūrai pasirinktos 2-osios kalbos (anglų ir prancūzų k.) nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais, pagal kuriuos reikalaujama turėti tam tikrą su pareigų pobūdžiu susijusią kvalifikaciją. Įdarbintas asmuo privalo sugebėti suprasti užduotis, kurias jis turės atlikti, tvarkyti bylas ir veiksmingai bendrauti su vidaus ir išorės subjektais, vadovybe ir kolegomis. Visos šios užduotys vykdomos dviem kalbomis.

Todėl įdarbintas asmuo turi galėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti užduotis ir prisidėti prie tinkamo tarnybos veikimo.
Be to, siekiant sudaryti vienodas sąlygas, reikalaujama, kad visi kandidatai, net ir tie, kurių viena iš šių dviejų kalbų yra pirmoji oficialioji kalba, pakankamai gerai mokėtų antrąją kalbą – kitą iš šių dviejų kalbų.

Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

B. PROCEDŪRA

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir terminų,

atrankos komitetas Jūsų paraišką nagrinėja atsižvelgdamas į specialiuosius reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Kvalifikacijos vertinimas

2. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminą raštu, sąrašą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas atsižvelgia į toliau nurodytus aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

 • profesinė patirtis darbo vietų (kabinetų) paskirstymo ir priežiūros didesniuose nei 30 000 m2 ploto pastatuose srityje;
 • profesinė patirtis patalpų įrengimo (įskaitant perkraustymą) darbų koordinavimo ir vadovavimo kolektyvui srityje;
 • profesinė inventoriaus ir atsargų valdymo patirtis;
 • dirbo su vidaus ar išorės subjektais, pvz., paslaugų teikėjais, patirtis;
 • darbo naudojant kompiuterines patalpų, atsargų ir perkraustymų valdymo programas patirtis;
 • darbo daugiakultūrėje ir (arba) daugiašalėje aplinkoje patirtis.

Vertinimas: 0–20 balų.

Egzaminai

3. Egzaminai

Egzaminas raštu

(a) Teksto 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.) parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimas rengti tekstus.

Egzamino trukmė – 3 val.
Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).
Šis egzaminas bus rengiamas nuotoliniu būdu naudojantis kompiuteriu.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 6 kandidatai bus pakviesti į egzaminus žodžiu, jeigu jie surinko mažiausią reikalaujamą egzamino raštu balų skaičių.

Egzaminai žodžiu

(b) Pokalbis su atrankos komitetu 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.), leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas galės nuspręsti patikrinti kalbų, nurodytų Jūsų paraiškoje, mokėjimą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.
Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

(c) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų k.), pagal kurią atrankos komitetas įvertina jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas, kūrybiškumą, ryžtingumą ir elgesį grupėje arba iškilus atitinkamai situacijai.

Grupės diskusijos trukmę nustato atrankos komitetas, atsižvelgdamas į galutinę grupių sudėtį.
Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 20 min.
Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

Šie egzaminai bus rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

Tinkamų kandidatų sąrašas

4. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą pagal gautą įvertinimą įrašomos trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir bent mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių, pavardės.

Apie savo rezultatus būsite asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas bus skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Jo galiojimas gali būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) teisės ir garantijos būti įdarbintam (-ai).

Paraiškų teikimas

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT. Galite susikurti tik vieną VIENINTELĘ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio apačioje spauskite mygtuką „Pateikite paraišką internetu“.

Prieš užpildydami paraišką atidžiai perskaitykite Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą ir pateikite atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2021 m. lapkričio 22 d. 12 val. (vidurdienis) Liuksemburgo laiku.

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

 

Dėl atrankos procedūros tvarkaraščio kandidatų prašoma NESKAMBINTI.