This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - HANDLÄGGARE, TEKNIKER MED ANSVAR FÖR AUDIOVISUELLA MEDIER (AD 7)

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Enhet : 00-Parlement Européen
Referens : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du noggrant läsa den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV (PROFIL)

B. FÖRFARANDETS GÅNG

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA: HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV (PROFIL)

1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att på grundval av artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen inleda förfarandet för tillsättning av sex tjänster som tjänstemän (AD 7) vid generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser och generaldirektoratet för kommunikation. Den profil som efterfrågas är tekniker med ansvar för audiovisuella medier, specialiserad på sändnings- och multimediasystem.

Tjänsten kräver specifika kvalifikationer vilka anges i punkt A.3 b i detta meddelande.

Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 7 löneklass 1 och får en grundmånadslön på 6.294,84 euro. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Arbetsuppgifter

2. Arbetsuppgifter

Arbetsorten är Bryssel och du kommer under ledning av enhetschefen och inom ramen för program och prioriteringar som fastställts av parlamentets organ och ledning att

- ansvara för utformning, utveckling och genomförande av system för audiovisuell kommunikation och konferenser inom ramen för den tekniska avdelningens, enhetens och ledningens projekt,
- bidra till funktionellt/operationellt tekniskt genomförande och ibruktagande av utrustning för audiovisuell kommunikation och konferenser med simultantolkning,
- delta i drift och underhåll av utrustning för radio- och tv-sändningar, multimediaproduktion och konferenser,
- stödja användarna av denna utrustning, ge ledningen råd om strategiska riktlinjer för tekniken och den tekniska utrustningen.

Detta omfattar all teknik för produktion och sändning av medieinnehåll (tv, radio, institutionell produktion, rapportering från sammanträdeslokaler, webstreaming, webpublishing och konferenser med simultantolkning) och kräver fördjupade kunskaper i elektronik, informationsteknik, analog och digital signalbehandling och ny digital teknik.

För tjänsten krävs också analytisk förmåga, förmåga att lösa komplicerade problem, förmåga att uttrycka sig i skrift, samordningsförmåga (intern och extern personal), administrativ kompetens (ärendehantering, upphandling och avtal), kommunikationsförmåga, inlärningsförmåga och goda praktiska kunskaper i kontorsprogramvara, datorstödd projektförvaltning och signalmätningsutrustning. Du ska också kunna kommunicera på engelska eller franska med teknisk och administrativ personal för att lättare kunna lösa tekniska eller administrativa problem och nå samförstånd inom arbetsgrupperna.

Tjänsten kräver frekventa resor till Europaparlamentets arbetsorter liksom många interna och externa kontakter.

Behörighetskrav

3. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 28 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen

– vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
– åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,
– ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
– uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b) Särskilda krav

i) Utbildning

Du ska ha en utbildningsnivå som motsvarar minst fyra års slutförda universitetsstudier, styrkt med examensbevis, inom ett av följande områden: audiovisuell sändnings- och multimediateknik, elektronik, IT, audiovisuell sändnings- och multimediaproduktion eller ljud- och konferensproduktion

eller

en utbildningsnivå som motsvarar minst tre års slutförda universitetsstudier inom ett av följande områden: audiovisuell sändnings- och multimediateknik, elektronik, IT, audiovisuell sändnings- och multimediaproduktion eller ljud- och konferensproduktion, följt av minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

ii) Yrkeserfarenhet

Du ska, efter att ha erhållit de kvalifikationer som krävs enligt punkt A.3 b i, ha skaffat dig minst sex års yrkeserfarenhet inom

  • integration av sändnings-, konferens- och it-system för audiovisuella tillämpningar, och särskilt för följande teknik: kameror, ljud- och videomixrar, switch matris, videoservrar, SDI- och IP-routingsystem, nätverk (TCP/IP & UDP/IP), ankodare och avkodare, produktionsplattformar och överföringsplattformar för förvärv, editering (montage), kodkonvertering, sändning (satellit, webstreaming, webpublishing), arkivering,
  • sändnings- och multimedieteknik, it, IP-arkitektur i en miljö för produktion av radio- och tv-sändningar (teori och integration) och signalbehandling (analog och digital),
  • teknisk miljö för audiovisuell kommunikation för produktion och sändning av audiovisuella program och multimedieprogram för tv och/eller institutionell produktion:
  • ledning och samordning av professionella audiovisuella projekt,
  • samordning av arbetsgrupper.

iii) Språkkunskaper

Fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

mycket goda kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2).

Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.

 

Språk 2 (engelska eller franska) för det här uttagningsförfarandet har fastställts i tjänstens intresse. Tjänsten som tekniker med ansvar för audiovisuella medier kräver särskilda språkkunskaper på grund av arbetsuppgifternas art enligt punkt A.3 b i detta meddelande om rekrytering. Kunskaper i ett av dessa språk är mycket viktigt för dina ansvarsområden och för att du ska kunna utföra dina uppgifter, och god kommunikationsförmåga krävs i samarbetet med olika interna och externa aktörer som huvudsakligen talar engelska eller franska.

Engelska och franska är också de språk som oftast används i den interna kommunikationen inom och mellan enheterna i de två berörda generaldirektoraten liksom i kontakterna med övriga generaldirektorat och med Europaparlamentets politiska och administrativa organ, särskilt för utarbetandet av dokument. Engelska och franska är också de språk som vanligen används i kontakten med externa aktörer (tjänsteleverantörer, förvaltningar och myndigheter). Du måste följaktligen kunna arbeta och kommunicera effektivt på åtminstone ett av de två språken för att kunna fullgöra dina arbetsuppgifter och för en välfungerande verksamhet.

För att garantera likabehandling måste dessutom alla sökande, även de som har engelska eller franska som första officiella språk, ha tillräckliga kunskaper i ett andra språk, som måste vara det andra av de två språken.

Tillträde till uttagningsförfarandet

B. FÖRFARANDETS GÅNG

Förfarandet baseras på meriter och prov.

1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Om du

– uppfyller de allmänna kraven, och
– har lämnat in din ansökan enligt anvisningarna och inom utsatt tid,

kommer uttagningskommittén att pröva din ansökan utifrån de särskilda kraven (punkt A.3 b).

Om du uppfyller de särskilda kraven får du delta i uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

Utvärdering av kvalifikationer

2. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén bedömer enligt en på förhand fastställd mall kvalifikationerna hos de sökande. Därefter upprättar den en förteckning över de 30 bästa sökande, som kallas till proven.

Vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer beaktar uttagningskommittén framför allt följande, som måste styrkas i ansökan:

1. Kunskaper och erfarenhet

- utformning och genomförande av system för fast produktion av radio- och tv-sändningar, multimedia och webstreaming (infrastruktur) eller tillfällig (evenemang) baserade på marknadsstandarder och relevanta europeiska standardiseringsorgans standarder (EBU, SMPTE, ITU ...),
- sändnings- och multimedieteknik, IP-arkitektur i en miljö för produktion av radio- och tv-sändningar (teori och integration) och signalbehandling (analog och digital),
- användning och underhåll av fast och rörlig utrustning för yrkesmässig audiovisuell kommunikation,
- utformning och genomförande av system för konferenser och tolkning (fasta och rörliga system, för fysisk närvaro och deltagande på distans),
- it-certifiering (Cisco och/eller Arista) eller motsvarande kunskaper i genomförandet och nätkonfigurationen av en multimedia-app.

2. Kompetens och färdigheter

- ledning och samordning av yrkesmässiga audiovisuella projekt,
- ledning och samordning av arbetsgrupper, allmän ledarskapsförmåga (nå konsensus, konflikthantering, arbetsplanering), skriftlig och muntlig kommunikation och lagarbete (möten, arbetsgrupper...),
- administrativ hantering av ärenden och hårdvara och programvara,
- inlärning (självinlärning och fortbildning) om ny teknik.

Poängsättning: 0–20 poäng.

Prov

3. Prov

Skriftligt prov

a) Skriftligt prov på språk 2 (engelska eller franska) på grundval av ett dokumentunderlag, för att bedöma din förmåga att utföra arbetsuppgifterna i punkt A.2 samt din förmåga att uttrycka dig i skrift.

Provtid: 3 timmar.
Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).
Provet genomförs online med dator.


Muntliga prov

b) Intervju med uttagningskommittén på språk 2 (engelska eller franska) för att, mot bakgrund av uppgifterna i din ansökan, bedöma din förmåga att utföra arbetsuppgifterna i punkt A.2. Uttagningskommittén kan dessutom komma att pröva de språkkunskaper som du angett i ansökan.

Maximal provtid: 45 minuter.
Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

c) Gruppdiskussion eller rollspel på språk 2 (engelska eller franska) för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings-, förhandlings- och beslutsförmåga samt ditt uppträdande i grupp eller i en specifik situation.

Provtiden kommer att fastställas av uttagningskommittén utifrån gruppernas slutliga sammansättning.
Provtiden för rollspelet är högst 25 minuter.

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

Dessa prov kan komma att genomföras på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en inbjudan, om du inte är nåbar via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas ur förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller bryter mot några regler kommer du omedelbart att uteslutas ur förfarandet.

Förteckning över godkända sökande

4. Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas namnen på de tolv sökande som fått det högsta antalet poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och proven a), b) och c)) och uppnått det antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven.

Du kommer att få skriftligt besked om dina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2024. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. De som är upptagna på förteckningen kommer i så fall att underrättas i god tid.

Om du erbjuds anställning måste du visa upp alla handlingar i original för att styrka deras äkthet, däribland dina examensbevis och arbetsintyg.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande utgör ingen rättighet eller garanti för anställning.

Inlämning av ansökan

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

För att ansöka måste du ha ett konto på plattformen https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV.
Du kan bara ha ETT konto. För ansökan klicka på fliken Apply Online i slutet av sidan.

Läs noga igenom handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsförfaranden innan du fyller i din ansökan och bifoga relevanta styrkande handlingar.


Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökan är den

10 september 2021 kl. 12.00, lokal tid i Bryssel.

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen.