This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRAATOR, AUDIOVISUAALVALDKONNA INSENER (AD 7)

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Teenistus : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist tuleb tähelepanelikult läbi lugeda teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste reegleid ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA NÕUDMISED KANDIDAADILE

B. MENETLUSE KÄIK

C. KANDIDEERIMINE

LISA: JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA NÕUDMISED KANDIDAADILE

1. Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 29 lõikele 2 alustada menetlust kuue ametikoha (AD 7) täitmiseks konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraadis ning kommunikatsiooni peadirektoraadis. Otsitakse audiovisuaalvaldkonna insenere, kes on spetsialiseerunud ringhäälingu- ja multimeediasüsteemide integreerimisele.

Sellel ametikohal on vajalik teadaande A osa punkti 3 alapunktis b osutatud erikvalifikatsioon.

Kandidaat võetakse tööle palgaastmele AD 7 (esimene palgajärk) põhipalgaga 6294.84 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu ametnike teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule, olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatavatel tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Tööülesanded

2. Tööülesanded

Brüsselisse tööle võetavad kandidaadid täidavad üksuse juhataja alluvuses ning parlamendi organite ja juhtkonna poolt kindlaks määratud programmide ja prioriteetide raames järgmisi ülesandeid:

- juhtida professionaalsete audiovisuaal- ja konverentsisüsteemide kavandamist, arendamist ja rakendamist tehnilise osakonna, üksuse ja direktoraadi juhitavates projektides;
- aidata kaasa audiovisuaaltaristu ja sünkroontõlkega konverentsitaristu funktsionaalsele ja operatiivsele tehnilisele paigaldamisele ja kasutuselevõtule;
- osaleda ringhäälingu, multimeedia ja konverentsi tootmis- ja levitamisseadmete käitamises ja hooldamises;
- aidata nende süsteemide kasutajaid ning nõustada nende juhtkonda tehnoloogia ja tehnilise taristu strateegilise arengu küsimustes.

See töövaldkond hõlmab kõiki meediasisu tootmise ja levitamisega seotud tehnoloogiaid (televisioon, raadio, institutsioonisisene tootmine, koosolekuruumide teenindamine, veebiülekanded, veebikirjastamine ja sünkroontõlkega konverentsisüsteemid) ning nõuab põhjalikke teadmisi elektroonika, informaatika, analoog- ja digitaalsignaalide töötlemise ning uute digitaaltehnoloogiate valdkonnas.

Nimetatud ülesannete täitmine eeldab ka analüüsioskust, keerukate probleemide lahendamise, dokumentide koostamise, koordineerimise (koosseisulised ja koosseisuvälised töötajad), haldusjuhtimise (toimikud, hanked ja lepingud), suhtlus- ja õppimisoskust ning kontoritarkvara ja arvutipõhise projektijuhtimise ning signaalimõõteseadmete head praktilist tundmist. Edukad kandidaadid peaksid samuti oskama suhelda inglise või prantsuse keeles eri tehniliste ja haldustöötajatega, et hõlbustada tehniliste või administratiivküsimuste lahendamist ja jõuda töörühmades konsensusele.

Ametikoht eeldab sagedast viibimist lähetustel Euroopa Parlamendi töökohtades ning tihedat suhtlust nii Euroopa Parlamendis kui ka sellest väljaspool töötavate inimestega.

Osalemistingimused

3. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks vastama järgmistele tingimustele.

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 peab kandidaat

– olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,
– omama kõiki kodanikuõigusi,
– olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,
– omama ülalnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi.

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaadil peab olema diplomiga tõendatud haridus, mille tase vastab täies mahus omandatud ja vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga ülikooliharidusele audiovisuaalringhäälingu ja multimeedia tehnoloogia, elektroonika, informaatika, ringhäälingu ja multimeedia audiovisuaalse materjali tootmise või heli ja konverentside erialal,

või

haridus, mille tase vastab täies mahus omandatud ja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliharidusele audiovisuaalringhäälingu ja multimeedia tehnoloogia, elektroonika, informaatika, ringhäälingu ja multimeedia audiovisuaalse materjali tootmise või heli ja konverentside erialal, ning vähemalt ühe aasta pikkune asjakohane töökogemus.

ii) Nõutav töökogemus

Kandidaadil peab olema pärast A osa punkti 3 alapunkti b alapunkti i kohaselt nõutava kvalifikatsiooni omandamist vähemalt kuue aasta pikkune töökogemus järgmistes valdkondades:

  • ringhäälingu-, konverentsi- ja IT-süsteemide integreerimine audiovisuaalrakenduste jaoks, eelkõige järgmiste tehnoloogiate vallas: kaamerad, audio- ja videomikserid, kommutatsioonivõrgud, videoserverid, SDI ja IP marsruutimissüsteemid, võrgud (TCP/IP ja UDP/IP), koodrid ja dekoodrid, tootmisplatvormid ja edastusplatvormid soetamiseks, toimetamiseks (montaaž), transkodeerimiseks, levitamiseks (satelliit, veebiülekanne, veebikirjastamine), arhiveerimiseks;
  • ringhäälingu- ja multimeediatehnoloogiad, IT ja protokollil IP põhineva võrgu arhitektuur ringhäälingu tootmiskeskkonnas (teooria ja integratsioon) ning (analoog- ja digitaal-) signaalide töötlemine;
  • tehniline audiovisuaalkeskkond telesaadete ja multimeedia audiovisuaalsete programmide tootmiseks ja edastamiseks ja/või parlamendisiseseks tootmiseks;
  • professionaalsete audiovisuaalprojektide juhtimine ja koordineerimine;
  • meeskonnatöö koordineerimine.

iii) Keelteoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (vähemalt C1 tase) ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), st bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ja

valdama väga hästi (vähemalt B2 tase) inglise või prantsuse keelt (2. keel).

2. keel peab olema 1. keelest erinev.

 

Kandidaatidele antakse teada, et kõnealuse valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks sobivad keeled (inglise ja prantsuse keel) lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Audiovisuaalvaldkonna inseneri ametikoht eeldab tööülesannete laadi tõttu teatavate keelte oskust, millele on osutatud töölevõtmise teadaande A osa punkti 3 alapunktis b. Nendest kahest keelest ühe valdamine on oluline, et täita ametniku töökohustusi ja talle antud ülesandeid ning tagada väga hea suhtlus, mis on vajalik töösuhetes mitmesuguste parlamendisiseste ja -väliste partneritega, kes räägivad peamiselt inglise või prantsuse keelt.

Inglise ja prantsuse keelt kasutatakse kõige sagedamini suhtlemisel kahe töölevõtva peadirektoraadi üksuste sees ja nende vahel, samuti suhtlemisel teiste peadirektoraatide ning parlamendi poliitiliste ametikandjate ja administratsiooniga ning eelkõige kirjalike tekstide koostamisel. Need keeled on ka tavapärased suhtluskeeled suhetes parlamendi koostööpartneritega (teenuseosutajad, ametiasutused ja ametikandjad). Seepärast peavad tulevased töötajad oma ametiülesannete täitmiseks ja teenistuse tõrgeteta toimimiseks olema suutelised töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes neist kahest keelest.

Võrdse kohtlemise huvides peab iga kandidaat oskama piisavalt nende kahe keele hulgast valitud teist keelt, isegi kui tema esimeseks keeleks on üks nimetatud kahest keelest.

Valikumenetlusele lubamine

B. MENETLUSE KÄIK

Menetlus korraldatakse kvalifikatsiooni ja katsete alusel.

1. Valikumenetlusele lubamine

Kui kandidaat

– vastab üldtingimustele ja
– on esitanud kandideerimisavalduse nõuetekohasel viisil ettenähtud tähtajaks,

vaatab valikukomisjon tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele (A osa punkti 3 alapunkt b).

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomisjon tal osaleda valikumenetluses.

Valikukomisjon tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

Kvalifikatsiooni hindamine

2. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kokkulepitud hindamistabeli põhjal valikumenetlusele lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, kuhu kannab 30 parimat kandidaati, kes kutsutakse katsetele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige järgmisi kandideerimisavalduses tõendatud kriteeriume.

1. Teadmised ja kogemus

– Standardiorganisatsioonide (EBU, SMPTE, ITU jne) turustandarditel ja normidel põhinevate paiksete (taristu) või ajutiste (üritused) tootmis- ja edastussüsteemide kavandamine ja rakendamine ringhäälingu, multimeedia ja veebiülekannete jaoks;
– ringhäälingu- ja multimeediatehnoloogia ja IP-arhitektuur ringhäälingu tootmiskeskkonnas (teooria ja integratsioon) ning (analoog- ja digitaal-) signaalide töötlemine;
– professionaalse paikse ja mobiilse audiovisuaaltaristu käitamine ja hooldamine;
– konverentsi- ja tõlkesüsteemide (paiksed ja mobiilsed süsteemid, vahetu ja kaugosalemine) kavandamine ja rakendamine;
– (Cisco ja/või Arista) tunnistus või samaväärsed teadmised multimeediarakenduse võrkude rakendamise ja konfiguratsiooni kohta.

2. Pädevused ja oskused

– Professionaalsete audiovisuaalprojektide juhtimine ja koordineerimine;
– meeskonna juhtimine ja koordineerimine, üldine juhtimine (konsensuse leidmine, konfliktide lahendamine, planeerimise korraldamine), kirjalik ja suuline suhtlus ning meeskonnatöö (koosolekud, töörühmad jne);
– dokumentide ning riist- ja tarkvara haldamine;
– uute tehnoloogiate õppimine (iseseisev ja täiendusõpe).

Punktiskaala: 0–20 punkti.

Katsed

3. Katsed

Kirjalik katse

a) Kirjalik katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel), mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ning mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ja kandidaatide kirjaliku teksti koostamise oskust.

Katse kestus: 3 tundi.
Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 20 punkti).
Katse korraldatakse veebipõhiselt.


Suulised katsed

b) Vestlus valikukomisjoni liikmetega 2. keeles (inglise või prantsuse keel), et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon võib kontrollida kandidaatide kandideerimisavalduses esitatud konkreetsete keelte oskust.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.
Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 20 punkti).

c) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse 2. keeles (inglise või prantsuse keel). Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaatide kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, otsustusvõimet ja käitumist rühmas või konkreetses olukorras.

Valikukomisjon määrab rühmakatse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.
Rollimängu katse kestab maksimaalselt 25 minutit.

Punktiskaala: 0–20 punkti (nõutav minimaalne punktide arv: 10 punkti).

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjaliku katse ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

Sobivate kandidaatide nimekiri

4. Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende 12 kandidaadi nimed, kes kogusid kõikide katsete (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed a, b ja c) peale kokku kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel vähemalt vajaliku miinimumarvu punkte.

Iga kandidaati teavitatakse tulemustest kirjalikult.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2024. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirjas olevatele valikumenetluse edukalt läbinud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõikide nõutavate dokumentide, eelkõige diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

Kandideerimisavalduste esitamine

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vaja platvormi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET kasutajakontot. Kandidaadil võib olla AINULT ÜKS konto. Selleks tuleb klõpsata lingil „Kandideeri veebis“, mis asub lehe allosas.

Palume enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi Euroopa Parlamendi korraldatud valikumenetlustes osalemise juhend.


Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on

10. september 2021 kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

Kui kandidaat on kandideerimisavalduse kinnitanud, saadetakse talle automaatselt vastuvõtuteatis.

Kandidaatidel palutakse menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.