This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΤΈΛΕΧΟΣ - PE/257/S (AD 5) M/F

Τόπος : Βρυξέλλες
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 28/06/2021 12:30
Υπηρεσία : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό για τους υποψηφίους που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

 Ο εν λόγω οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της εγγραφής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Α. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 5), υπαλλήλου διοίκησης, διοικητικού στελέχους, στη Μονάδα Επικοινωνίας, στη Διεύθυνση Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης.

Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 5, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 4.917,29 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθεί το πρόσωπο που θα προκριθεί μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής του πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Κάθε αναφορά, στην παρούσα ανακοίνωση, σε πρόσωπο άρρεν νοείται ως εξίσου υποδηλώνουσα πρόσωπο θήλυ και αντιστρόφως.

Φύση της εργασίας

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO) ειδικεύεται στον τομέα της διαχείρισης υποδομών, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και των οικοδομικών έργων, με επιφάνεια περίπου 1,1 εκατομμυρίου m² στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, καθώς και στα Γραφεία Συνδέσμου στα κράτη μέλη. Παρέχει επίσης υπηρεσίες εστίασης και μεταφοράς και διαχειρίζεται τους χώρους γραφείων του Κοινοβουλίου, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την επίπλωση, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες διανομής της αλληλογραφίας.

Με έδρα τις Βρυξέλλες, ο υπάλληλος διοίκησης-διοικητικό στέλεχος (στο εξής «ο υπάλληλος διοίκησης»), υπό την εποπτεία του προϊσταμένου μονάδας και στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων που καθορίζουν τα κοινοβουλευτικά όργανα και η ιεραρχία τους, θα αναλάβει ειδικότερα:

– τη διάδοση κάθε ανακοίνωσης που είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή ενημέρωση των χρηστών των υπηρεσιών της ΓΔ, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών και του προσωπικού·

– την παροχή συμβουλών στην ιεραρχία στον τομέα της επικοινωνιακής πολιτικής έναντι των πολιτικών αρχών (π.χ. Κοσμήτορες και αντιπρόεδρος (-οι) για την κτηριακή πολιτική)·

– την άψογη εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής που εγκρίνει η Γενική Διευθύντρια·

– τη διαχείριση φόρουμ και τη δημιουργία βίντεο και επικοινωνιακών δράσεων·

– την εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης κατά τη διοργάνωση εσωτερικών εκδηλώσεων.

Η άσκηση αυτών των καθηκόντων απαιτεί ικανότητες ανάλυσης, ορθής σκέψης και σύνταξης κειμένων. Ο υπάλληλος διοίκησης θα πρέπει επίσης να επιδείξει πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα και ισχυρό αίσθημα εξυπηρέτησης πελατών και πρόβλεψης. Δίδεται επίσης έμφαση στην ικανότητα κατανόησης ποικίλων και συχνά περίπλοκων προβλημάτων, ταχείας αντίδρασης στις αλλαγές περιστάσεων, αποτελεσματικής επικοινωνίας, εντατικής εργασίας σε τακτική βάση, τόσο αυτόνομα όσο και στο πλαίσιο ομάδας, προσαρμογής σε ένα πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας και επικοινωνίας με συνομιλητές όλων των επιπέδων.

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν αποστολές στους άλλους συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και εκτός αυτών.

Οι γνώσεις που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι:

- γνώση της δομής της Γενικής Γραμματείας, της οργάνωσής της, του περιβάλλοντός της και των διαφόρων παραγόντων λειτουργίας της·

- γνώση των διοικητικών, δημοσιονομικών και διαχειριστικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον τομέα δραστηριότητας·

- ικανότητα σύνταξης κειμένων·

- γνώση των εφαρμογών πληροφορικής του περιβάλλοντος του ΕΚ και ειδικά για τη ΓΔ και/ή τους τομείς δραστηριότητας·

- άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας άλλης από τις γλώσσες αυτές.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες είναι οι ακόλουθες:

- ικανότητα ανάλυσης και κατανόησης

- οργανωτική ικανότητα και ικανότητα προγραμματισμού

- προσαρμοστικότητα

- ικανότητα επικοινωνίας

- εμπιστευτικότητα/διακριτικότητα.

Όροι συμμετοχής

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι οφείλουν ειδικότερα:

– να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

– να είναι τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας τους σε θέματα στρατολογίας,

– να παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του εχέγγυα ήθους.

β) Ειδικοί όροι

i) Τίτλοι σπουδών, διπλώματα και απαιτούμενες γνώσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενο με επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα, σε έναν τομέα που να έχει σχέση με τη φύση της εργασίας. Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη, στο θέμα αυτό, τις διαφορετικές δομές εκπαίδευσης. Παραδείγματα ελάχιστων απαιτούμενων διπλωμάτων παρουσιάζονται σε πίνακα που περιέχεται στον οδηγό για τους υποψηφίους.

ii) Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα. Ωστόσο, οιαδήποτε επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση της εργασίας συνιστά πλεονέκτημα.

iii) Γλωσσικές γνώσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Να σημειωθεί ότι τα προαναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ισχύουν για κάθε γλωσσική δεξιότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακρόαση) που αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι δεξιότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι γλώσσες 2 που προκρίθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας επιλογής έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το συμφέρον της υπηρεσίας, ειδικότερα προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες της ΓΔ INLO. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αναφέρονται στον τίτλο 2 της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης, και λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου ευθύνης που θα έχει, ο υπάλληλος θα πρέπει να επιδείξει έντονες ικανότητες τόσο γραπτής όσο και προφορικής επικοινωνίας, προκειμένου να αλληλεπιδρά με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς του Κοινοβουλίου σε διάφορα επίπεδα ευθύνης.

Η αγγλική και η γαλλική είναι οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την προετοιμασία των συνεδρίων και εκδηλώσεων, είτε πρόκειται για συνεδριάσεις, έγγραφα εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας. Είναι επίσης οι συνήθεις γλώσσες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται τόσο εντός της οικείας Γενικής Διεύθυνσης όσο και με τις

άλλες Γενικές Διευθύνσεις και τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του θεσμικού οργάνου (30 % στα αγγλικά και 70 % στα γαλλικά). Τέλος, χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις συναλλαγές με εξωτερικούς συνομιλητές (60 % στα αγγλικά και 40 % στα γαλλικά). Κατά συνέπεια, για να αναλάβει τα καθήκοντά του και να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της υπηρεσίας, ο υπάλληλος διοίκησης που θα προσληφθεί πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται και να επικοινωνεί αποτελεσματικά τουλάχιστον σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, κάθε υποψήφιος, ακόμη και αν έχει μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα, υποχρεούται να διαθέτει επαρκή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι η άλλη από αυτές τις δύο γλώσσες.

Αποδοχή προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων και εξετάσεων.

1. Αποδοχή συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Εάν

 • πληροίτε τους γενικούς όρους αποδοχής,
 • έχετε υποβάλει τον φάκελό σας σύμφωνα με τους όρους και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει τον φάκελό σας ως προς τους ειδικούς όρους αποδοχής.

Εάν πληροίτε τους ειδικούς όρους αποδοχής, η επιτροπή επιλογής θα σας δεχθεί στη διαδικασία επιλογής.

Προς τούτο η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και οι οποίες τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον οδηγό για τους υποψηφίους).

Αξιολόγηση προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθορίσει εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 12 καλύτερων υποψηφίων που καλούνται στη γραπτή δοκιμασία.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής συνεκτιμά ιδίως:

 • τους τίτλους σπουδών και τα διπλώματα που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στον ζητούμενο τομέα, στο πλαίσιο διοικητικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τα κτήρια και την υλικοτεχνική υποστήριξη·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στη διοργάνωση εκδηλώσεων·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στη σύνταξη δελτίων Τύπου·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στη συνεργασία με εκλεγμένους αντιπροσώπους και/ή εκπροσώπους·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο πολιτικών οργάνων και/ή της συνεργασίας με αυτά·
 • την πείρα που έχει αποκτηθεί σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό περιβάλλον·

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

Δοκιμασίες

Γραπτή δοκιμασία

α) Δοκιμασία σύνταξης κειμένου στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο Α.2., καθώς και οι ικανότητές σας στη σύνταξη κειμένου και τη σύνθεση.

Διάρκεια της δοκιμασίας: 3 ώρες.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Η δοκιμασία αυτή θα διοργανωθεί διαδικτυακά σε υπολογιστή·

Οι 6 υποψήφιοι που θα λάβουν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προφορικές δοκιμασίες, υπό τον όρο ότι θα έχουν λάβει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό.

Προφορικές δοκιμασίες

β) Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική) που παρέχει στην επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, την ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο A. 2. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις γλωσσικές σας γνώσεις οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητάς σας.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

γ) Δοκιμασία ομαδικής συζήτησης ή παιχνιδιού ρόλων στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την ικανότητά σας για προσαρμογή, την ικανότητά σας για διαπραγμάτευση, το πνεύμα αποφασιστικότητάς σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο ομάδας ή απέναντι σε μια δεδομένη κατάσταση.

Η διάρκεια της ομαδικής δοκιμασίας θα καθοριστεί από την επιτροπή επιλογής σε συνάρτηση με την τελική σύνθεση των ομάδων.

Η μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας του παιχνιδιού ρόλων είναι 25 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 10 μονάδες).

Οι δοκιμασίες αυτές ενδέχεται να διοργανωθούν εξ αποστάσεως.

Σε εύθετο χρόνο θα λάβετε τις οδηγίες σχετικά με τη γραπτή δοκιμασία και τις προφορικές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν δεν απαντήσετε σε μια πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε σε κάποια δοκιμασία, θα αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που δίνονται. Η μη τήρηση των οδηγιών ή η συμπεριφορά που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας.

Πίνακας επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των 3 υποψηφίων που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση των προσόντων και δοκιμασίες) και πέτυχαν την ελάχιστη απαιτούμενη βάση σε καθεμία από τις δοκιμασίες.

Θα ενημερωθείτε γραπτώς προσωπικά για τα αποτελέσματά σας.

Ο πίνακας επιτυχόντων θα δημοσιευθεί στο ενδοδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2024· η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιτυχόντες που έχουν περιληφθεί στον πίνακα θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, οφείλετε να καταθέσετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Η εγγραφή σε πίνακα επιτυχόντων δεν συνιστά δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας Apply4EP.

Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψηφίους σε διαδικασίες επιλογής που διοργανώνονται από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησής σας, και να υποβάλετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 

28/06/2021 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Με την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα σας αποσταλεί αυτομάτως βεβαίωση παραλαβής.

Παρακαλείστε NΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.