This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KULTUURI- JA KEELESPETSIALIST – INGLISE KEEL - PE/261/2021 (AD5) M/F

Koht : Luxembourg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Teenistus : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/AD/261/2021
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege palun tähelepanelikult läbi kandidaatidele mõeldud juhend, mis on esitatud käesoleva konkursiteate lisas. Juhend on konkursiteate lahutamatu osa ning aitab mõista menetluste eeskirju ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

 1. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED
 2. KONKURSI ETAPID
 3. KANDIDEERIMINE

LISA:            JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATUD KONKURSSIDEL OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 1. Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 29 lõikele 1 korraldada avaliku konkursi AD 5 ametikohtade täitmiseks kirjaliku tõlke peadirektoraadis.

Kandidaate otsitakse inglise keele kultuuri- ja keelespetsialisti ametikohale. Reservnimekirja kantakse kümme edukat kandidaati.

Töölevõtmine toimub palgaastme AD 5 esimeses järgus, mille puhul on põhipalk 4 917,29 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muusse palgajärku, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

 1. Tööülesanded

Kirjaliku tõlke peadirektoraat (DG TRAD) osutab Euroopa Parlamendile tõlketeenuseid, et võimaldada teabevahetust nii paberil kui ka elektrooniliselt kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

DG TRADi ülesanded on järgmised:

 • teha kõigis ametlikes ja töökeeltes kättesaadavaks dokumendid, mis on seotud parlamendi kui kaasseadusandja ja eelarvepädeva institutsiooni rolliga, et tagada Euroopa Liidu õigusloome- ja eelarveprotsessi seaduslikkus ja läbipaistvus;
 • võimaldada Euroopa Parlamendil täita mitmekeelsuse poliitikast tulenevaid kohustusi, mille eesmärk on tagada keelte võrdne kohtlemine ning võimaldada kõigil kodanikel suhelda liidu institutsioonidega ja lugeda liidu dokumente oma emakeeles;
 • muuta tekste lihtsamaks ja kergemini loetavaks, pakkudes neid ka vormiliselt uuel kujul, võttes arvesse muutuvaid lugemisharjumusi ja kasutades selget keelt, et tuua parlamenti sellega kodanikele lähemale;
 • tagada kõikide nende teenuste osutamine võimalikult tõhusalt.

DG TRADi eesmärk on ehitada sildu eri keelte ja kultuuride vahel ning edendada kestvat mitmekeelsust, mis kuulub lahutamatult Euroopa demokraatiaideaali juurde.

Luxembourgis töötavad kultuuri- ja keelespetsialistid toetavad oma emakeeles suhtlust Euroopa Parlamendi ja üldsuse vahel. Nad peavad kõigis oma töö aspektides kasutama selget keelt ja võtma arvesse asjaomase riigi või riikide kultuurilist konteksti. Nad tõlgivad ja lokaliseerivad sisu nii lugemiseks, kuulamiseks kui ka vaatamiseks, kontrollivad kolleegide tööd ning abistavad mitteseadusandlike dokumentide koostajaid tekstide koostamisel ja toimetamisel. Samuti kohandavad nad sisu oma emakeeles. Väga vajalikud on meeskonnatöö- ja suhtlusoskused, sest kultuuri- ja keelespetsialistid teevad tihedat koostööd kolleegidega teistest DG TRADi üksustest ning peavad aeg-ajalt suhtlema ka tööde tellijatega.

Kultuuri- ja keelespetsialisti ülesanded on järgmised:

 • hõlbustada kodanikega suhtlemist selges keeles, oma emakeeles;
 • tõlkida igat liiki sisu oma emakeelde, seda kohandada, ümber kirjutada ja toimetada;
 • vahendada keelt ja kultuuri vähemalt kahest muust liidu ametlikust keelest (nt subtitreerimine, audiovisuaalse sisu, netisaadete või veebisaitide keeleline kohandamine);
 • aidata koostada mitteseadusandlikke dokumente;
 • aidata kaasa koolituste korraldamises, terminoloogiatöös ning IT- ja sidevahendite väljatöötamises;
 • hoida regulaarseid kontakte tööde tellijatega;
 • aidata tagada ja kontrollida kvaliteeti ning kanda hoolt parimate tavade järgimise eest, et tagada DG TRADi toodetud sisu väga hea kvaliteet.

Käsitletavad teemad, mis on sageli keerukad, puudutavad peamiselt poliitilisi, õigus-, majandus-, rahandus-, teadus- ja tehnilisi küsimusi ning hõlmavad kõiki Euroopa Liidu tegevusvaldkondi.

Tööülesannete täitmiseks on vaja intensiivselt kasutada spetsiaalseid IT-vahendeid ja nendega seotud vahendeid. Töö näeb ette ka keelelist ja kultuurilist vahendamist audiovisuaalse sisu tõlkimise ja subtitreerimise teel.

Kultuuri- ja keelespetsialisti ametikoht nõuab head kohanemisvõimet ja suhtlemisoskust, oskust lahendada mitmesuguseid, sageli keerukaid probleeme ja kiiresti reageerida muutuvatele oludele. Kandidaadid peavad suutma töötada mitmekultuurilises töökeskkonnas nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, sageli pingelises tempos. Lisaks peab kandidaatidel olema soov end oma karjääri vältel pidevalt erialaselt täiendada.

 

 1. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele.

a) Üldtingimused

 Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 peab kandidaat

–          olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;

–          omama kõiki kodanikuõigusi;

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

 

 b) Eritingimused

 i) Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Diplomiga tõendatud haridus, mille tase vastab täies mahus omandatud ja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliharidusele.

Vt Euroopa Parlamendi korraldatud konkurssidel osalevatele kandidaatidele mõeldud juhendi I lisa.

 

ii) Keeleoskus

Kandidaat peab valdama vähemalt kolme Euroopa Liidu ametlikku keelt. Käesolevas konkursiteates viidatakse keeltele järgmiselt:

 • keel: põhikeele ehk inglise keele täielik valdamine emakeele tasemel;
 • keel: Euroopa Liidu 24 ametlikust keelest ühe keele valdamine kõrgtasemel; 2. keel peab olema 1. keelest erinev;
 • keel: Euroopa Liidu 24 ametlikust keelest ühe keele valdamine kõrgtasemel; 3. keel peab olema 1. ja 2. keelest erinev.

Käesoleva konkursi puhul valiti sobivad keeled lähtuvalt teenistusüksuse huvidest. Inglise keele kultuuri- ja keelespetsialisti ametikohal on tööülesannete tõttu nõutav erikvalifikatsioon, nagu on osutatud käesoleva konkursiteate A osa punktis 2.

Seepärast peavad tööle võetud isikud oma ülesannete täitmiseks ja DG TRADi teenistuse laitmatuks toimimiseks olema suutelised töötama ja tõhusalt suhtlema kolmes keeles, millest inglise keel on põhikeel.

 iii)     Nõutav töökogemus

Eelnevat töökogemust ei nõuta. Sellegipoolest tuleb varasem töökogemus konkursiga seotud valdkonnas kandidaadile kasuks.

 

 B. KONKURSI ETAPID

Konkurss koosneb kahest etapist:

 1. eelvaliku etapp:

      a) valikvastustega küsimustik

      b kvalifikatsiooni hindamine

 1. katsete etapp.

 

 1. Eelvaliku etapp

 a) Valikvastustega küsimustik

 Kandidaat kutsutakse tegema eelvaliku testi 1. keeles (inglise keeles).

Valikvastustega küsimustikus on kuni 40 küsimust, mille eesmärk on hinnata kandidaatide teadlikkust Euroopa Liidu väärtustest ja Euroopa Parlamendi rollist. Kandidaadid saavad näited valikvastustega küsimuste liikidest aegsasti enne testi kuupäeva.

Test kestab kuni 80 minutit ja tehakse veebi vahendusel arvutis.

 

b) Kvalifikatsiooni hindamine

Kandidaat peab täitma kandidaatidele mõeldud juhendile (III lisa) lisatud kvalifikatsiooni hindamise küsimustiku ja lisama selle oma elektroonilisele kandideerimisavaldusele.

Tingimusel et kandidaat

– vastab kandideerimise üld- ja eritingimustele (punkt A.3),

– on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse (punkt C),

– kuulub valikvastustega küsimustiku põhjal parimate kandidaatide hulka (selle kindlaksmääramisel võtab konkursikomisjon arvesse 150 kandidaati, kes said selle testi eest kõige rohkem punkte; vajaduse korral aktsepteerib komisjon kõiki võrdse punktiarvuga kandidaate ilma nende arvu piiramata),

hindab konkursikomisjon kandidaadi vastuseid kvalifikatsiooni hindamise küsimustikule ja kutsub kirjalikele katsetele 50 parimat kandidaati. Komisjon võib otsustada määrata hindamiskriteeriumidele erineva kaalu ja korrutada iga kriteeriumi eest antud punktid selle kaaluteguriga. Punktid liidetakse kokku, et teha kindlaks kandidaadid, kelle profiil vastab kõige paremini täidetavatele tööülesannetele.

Konkursikomisjon lähtub kirjalikele katsetele kutsutava 50 parima kandidaadi hindamisel üksnes kvalifikatsiooni hindamise küsimustikule antud vastustest.

 

 1. Katsed

 Tõlkimise ja kohandamise katsed

a) Euroopa Parlamendi seadusandlikku tegevust käsitleva teksti tõlkimine 2. keelest 1. keelde.

Katse kestab maksimaalselt 90 minutit, teksti pikkus on kuni 450 sõna.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma on 20/40.

Kandidaatide puhul, kes selles katses minimaalset nõutavat punktisummat ei saa, katseid b ja c ei hinnata.

 

b) Üldsusele mõeldud sõnavõtu või teadaande tõlkimine 3. keelest 1. keelde.

Katse kestab maksimaalselt 90 minutit, teksti pikkus on kuni 450 sõna.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma on 20/40.

Kandidaatide puhul, kes ei selles katses minimaalset nõutavat punktisummat ei saa, katset c ei hinnata.

 

c) Teksti kohandamine selgesse keelde: koostada 2. keeles koostatud keerulise dokumendi alusel 1. keeles uus kohandatud stiilis ja registris tekst, et dokumendi põhisisu kodanikele mõistetavalt edasi anda.

Katse kestab maksimaalselt 60 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma on 20/40.

 

Need katsed tehakse veebi vahendusel arvutis.

Suulistele katsetele kutsutakse 20 kandidaati, kes said kirjalikel katsetel kõige rohkem punkte, tingimusel, et nad kogusid igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma.

 

Suulised katsed

d) Vestlus konkursikomisjoni liikmetega 1. ja 2. keeles, et kõiki kandideerimisavalduses esitatud andmeid arvesse võttes hinnata, kas kandidaat suudab ELi institutsioonis töötades täita punktis „Tööülesanded“ kirjeldatud ülesandeid. Komisjon võib otsustada kontrollida kandideerimisavalduses märgitud muude ametlike keelte oskust.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma on 20/40.

 

e) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse 1. keeles. Katse käigus hindab konkursikomisjon kandidaatide kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, otsustusvõimet ja käitumist rühmas.

Komisjon määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimäng kestab maksimaalselt 25 minutit.

Punktiskaala: 0–20 punkti. Nõutav minimaalne punktisumma on 10/20.

 

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, jäetakse konkursilt välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, jäetakse ta kohe konkursilt välja.

 

 1. Reservnimekirja koostamine

Pärast kandidaatide tõendavate dokumentide kontrollimist kannab konkursikomisjon reservnimekirja 10 kandidaati, kes on kirjalikel ja suulistel katsetel saanud kokku kõige rohkem punkte. Kandidaatide nimed kantakse nimekirja tähestiku järjekorras.

Reservnimekiri aegub 31. detsembril 2025. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja reservnimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi ametlikul veebisaidil.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Reservnimekirja kandmine ei anna õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerida tuleb platvormi Apply4EP kaudu:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET

Palume enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist tähelepanelikult läbi lugeda Euroopa Parlamendi korraldatud konkurssidel osalemise juhend.

 Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

 Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on

10. juuni 2021 kell 17.30 Luksemburgi aja järgi.

 Kui kandidaat on kandideerimisavalduse kinnitanud, saadetakse talle automaatselt vastuvõtuteatis.

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.