This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TAALKUNDIG-INTERCULTUREEL PROFESSIONAL - PE/260/2021 (AD5) M/F

Plaats : Luxemburg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Dienst : 09-Direction Générale de la traduction
Kenmerk : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Gelieve de bijgevoegde handleiding voor kandidaten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren. De handleiding voor kandidaten maakt deel uit van deze aankondiging en geeft inzicht in de procedureregels en de gang van zaken bij sollicitaties.

 

INHOUD

 1. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING
 2. VERLOOP VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK
 3. INDIENING VAN SOLLICITATIES

BIJLAGE:         HANDLEIDING VOOR KANDIDATEN VAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

A. FUNCTIEOMSCHRIJVING, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 

 1. Algemeen

Het Europees Parlement heeft besloten een algemeen vergelijkend onderzoek - (AD 5) bij het directoraat-generaal Vertaling te houden op basis van artikel 29, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Het gezochte profiel is dat van taalkundig-intercultureel professional, voor de volgende talen:

 

 1:  Spaans                              (10 geslaagde kandidaten)

 2:  Deens                               (10 geslaagde kandidaten)

 3:  Duits                                 (10 geslaagde kandidaten)

 4:  Ests                                   (10 geslaagde kandidaten)

 5:  Grieks                               (10 geslaagde kandidaten)

 6:  Iers                                   (10 geslaagde kandidaten)

 7:  Italiaans                           (10 geslaagde kandidaten)

 8:  Nederlands                      (10 geslaagde kandidaten)

 9:  Portugees                        (10 geslaagde kandidaten)

10: Fins                                  (10 geslaagde kandidaten)

Deze aankondiging heeft betrekking op tien talen. U kunt zich slechts voor een van die talen inschrijven en moet in dit verband bij uw online-inschrijving een keuze maken. Zodra u uw onlinesollicitatieformulier heeft gevalideerd, kunt u deze keuze niet meer wijzigen.

De aangeworven persoon wordt ingeschaald in rang AD 5 (eerste salaristrap), met een maandelijks basissalaris van 4 917,29 EUR. Op dit salaris worden gemeenschapsbelasting en de andere inhoudingen als voorzien in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, in mindering gebracht. Het salaris is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap waarin de gekozen kandidaten worden aangeworven, kan worden aangepast naargelang hun beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

 

Functie-inhoud

 1. Functieomschrijving

Het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD) verricht vertaaldiensten ten behoeve van het Europees Parlement om in elke vorm, zowel op papier als elektronisch, te communiceren in alle officiële talen van de Europese Unie.

DG TRAD heeft de volgende taken:

 • alle documenten die verband houden met de rol van het Parlement als medewetgever en als een van de twee takken van de begrotingsautoriteit, beschikbaar maken in alle officiële talen of werktalen, om te zorgen voor legitimiteit en transparantie van het wetgevings- en begrotingsproces van de Unie;
 • het Europees Parlement in staat stellen zijn verplichtingen na te komen uit hoofde van het meertaligheidsbeleid, dat erop gericht is een gelijkwaardige behandeling van talen te waarborgen, zodat alle burgers van de Unie in hun eigen taal met de instellingen kunnen communiceren en toegang hebben tot de documenten van de Unie;
 • teksten eenvoudiger en beter leesbaar maken dankzij heldere taal, zodat het Parlement voor de burgers makkelijker te benaderen en toegankelijker wordt, onder meer door het gebruik van nieuwe vormen die zijn afgestemd op lezen in de toekomst;
 • ervoor zorgen dat al deze diensten zo doeltreffend mogelijk worden verricht.

 

Het is de taak van DG TRAD bruggen te bouwen tussen verschillende talen en culturen en duurzame meertaligheid te bevorderen, omdat deze een essentieel onderdeel is van het Europese democratische ideaal.

De standplaats van de taalkundig-intercultureel professionals is Luxemburg. In hun moedertaal bevorderen zij de communicatie tussen het Europees Parlement en het grote publiek. Zij moeten in alle aspecten van hun werk heldere taal gebruiken en rekening houden met de culturele context van het betrokken land of de betrokken landen. Zij vertalen en lokaliseren teksten om te lezen, te beluisteren en te bekijken, reviseren het werk van hun collega’s en bieden auteurs van niet-wetgevingsdocumenten redactionele ondersteuning. Daarnaast bewerken zij teksten in hun moedertaal. Een goede teamgeest en sterke sociale vaardigheden zijn van essentieel belang, omdat de taalkundig-intercultureel professionals nauw samenwerken met collega’s van andere afdelingen van DG TRAD en zo nodig contact hebben met de aanvragende diensten.

Taalkundig-intercultureel professionals hebben de volgende taken:

 • de communicatie met de burgers in heldere taal bevorderen, in hun moedertaal;
 • teksten van elke soort in hun moedertaal vertalen, bewerken, transcreëren en reviseren;
 • taalkundig-interculturele bemiddeling (bijvoorbeeld ondertiteling, taalkundige bewerking van audiovisueel materiaal, podcasts of websites) verzorgen uit ten minste twee andere officiële talen van de Unie;
 • ondersteuning bieden bij de redactie van niet-wetgevingsdocumenten;
 • een bijdrage leveren aan opleidingsactiviteiten, terminologische werkzaamheden en de ontwikkeling van IT- en communicatietools;
 • regelmatige contacten met de aanvragende diensten onderhouden;
 • bijdragen aan kwaliteitsborging en -controle en zorgen voor de naleving van goede praktijken om te waarborgen dat DG TRAD resultaten levert van uitstekende kwaliteit.

 

De onderwerpen zijn vaak complex en hebben doorgaans betrekking op politieke, juridische, economische, financiële, wetenschappelijke of technische aangelegenheden, die tot alle werkterreinen van de Europese Unie kunnen behoren.

De uitvoering van deze taken vereist intensief gebruik van specifieke IT-programma’s en bijbehorende tools. Het werk omvat ook taalkundig-interculturele bemiddeling in de vorm van vertaling van audiovisueel materiaal, en ondertiteling.

Voor de functie van taalkundig-intercultureel professional is een hoge mate van flexibiliteit vereist, alsook het vermogen om inzicht te krijgen in veelsoortige en veelal ingewikkelde problemen, om snel te reageren op veranderende omstandigheden en om doeltreffend te communiceren. De kandidaten moeten in staat zijn regelmatig met grote inzet te werken, zowel onafhankelijk als in teamverband, in een multicultureel werkmilieu. Tenslotte moeten zij bereid zijn tijdens hun gehele loopbaan bijscholingscursussen te volgen.

 

Toelatingsvoorwaarden

 1. Voorwaarden voor toelating

Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

     a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie moet u met name:

–          onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

–          in het bezit zijn van uw rechten als staatsburger;

–          hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

 

     b) Specifieke voorwaarden

    i)      Vereiste getuigschriften en diploma’s

Een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt. 

Zie in dit verband bijlage I bij de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement.

 

     ii)      Talenkennis

U moet ten minste drie officiële talen van de Europese Unie beheersen. In deze aankondiging wordt als volgt naar talen verwezen:

 • taal 1: hoofdtaal, die uit de tien talen van dit vergelijkend onderzoek (Spaans, Deens, Duits, Ests, Grieks, Iers, Italiaans, Nederlands, Portugees en Fins) moet worden gekozen, perfecte kennis op moedertaalniveau;
 • taal 2: Engels of Frans, grondige kennis;
 • taal 3: een van de 24 officiële talen van de Europese Unie, grondige kennis; taal 3 moet verschillen van taal 1 en taal 2.

 

De voor dit vergelijkend onderzoek aangewezen talen zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. Voor de functie van taalkundig-intercultureel professional zijn bijzondere kwalificaties vereist vanwege de taken als bedoeld in titel A, punt 2, van deze aankondiging.

Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst van DG TRAD te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in drie talen.

Frans en Engels worden het vaakst gebruikt voor de interne communicatie van het directoraat-generaal Vertaling en voor de communicatie met de andere directoraten-generaal en de politieke organen van het Europees Parlement. Om hun taken te kunnen vervullen en de goede werking van de dienst te garanderen, moeten de aangeworven personen derhalve in staat zijn om doeltreffend te werken en te communiceren in ten minste een van deze twee talen.

Engels en Frans zijn ook de meest frequente brontalen van de te vertalen documenten: 75 % van de documenten wordt vertaald uit het Engels, 15 % uit het Frans; de andere talen samen vertegenwoordigen 10 % van de documenten.

 

     iii)     Vereiste beroepservaring

Er is geen beroepservaring vereist. Alle verworven beroepservaring op het gebied waarop dit vergelijkend onderzoek betrekking heeft, is evenwel een pluspunt.

 

Toelating tot de selectieprocedure

B. VERLOOP VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK

Het vergelijkend onderzoek omvat twee fasen:

 1. voorselectie:

     a) een reeks meerkeuzevragen

     b) Talent Screener

 1. Examen

 

 1. Voorselectie

     a) Een reeks meerkeuzevragen

U wordt verzocht een voorselectietest af te leggen in taal 2 (Engels of Frans).

Deze voorselectietest bestaat uit ten hoogste veertig meerkeuzevragen en is erop gericht de kennis van de kandidaten over de waarden van de Europese Unie en over de rol van het Europees Parlement te beoordelen. De kandidaten ontvangen geruime tijd voor de datum van de test voorbeelden van verschillende soorten meerkeuzevragen.

De test duurt ten hoogste tachtig minuten en wordt online gehouden, op de computer.

 

     b) Talent Screener

U moet de vragen in de Talent Screener beantwoorden die bij de handleiding voor kandidaten zijn gevoegd (bijlage III) en de antwoorden in uw onlinesollicitatieformulier uploaden.

Als u:

- aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden (titel A, punt 3) voldoet,

- uw dossier volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn (titel C) heeft ingediend, en

- voor de test met meerkeuzevragen tot de beste kandidaten behoort (in dit verband neemt de jury per taal de 150 kandidaten met de hoogste scores voor deze test in aanmerking; in voorkomend geval neemt de jury ook de ex aequo geplaatste kandidaten in aanmerking, zonder beperking van het aantal),

dan beoordeelt de jury uw antwoorden op de vragen in de Talent Screener. Zij laat de beste vijftig kandidaten per taal tot de schriftelijke proeven toe. De jury kan besluiten een weging toe te passen op de verschillende beoordelingscriteria en voor elk criterium de behaalde scores met de vastgestelde wegingsfactor te vermenigvuldigen. De scores worden bij elkaar opgeteld om vast te stellen welke kandidaten het beste profiel hebben om de taken uit te voeren.

De jury laat per taal de beste vijftig kandidaten tot de schriftelijke proeven toe en baseert haar beoordeling daartoe uitsluitend op de antwoorden op de vragen in de Talent Screener.  

 

Toetsen

2          Examen

Proeven inzake vertaling en bewerking

 

a)      Vertaling van een tekst die verband houdt met de wetgevende werkzaamheden van het Europees Parlement, van taal 2 naar taal 1.

Maximumduur van de proef: 90 minuten, voor een tekst van ten hoogste 450 woorden

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

Voor kandidaten die voor deze proef niet ten minste de vereiste minimumscore behalen, worden de proeven onder b) en c) niet gecorrigeerd.

 

b)      Vertaling van een toespraak of mededeling voor de burgers, van taal 3 naar taal 1.

Maximumduur van de proef: 90 minuten, voor een tekst van ten hoogste 450 woorden

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

Voor kandidaten die voor deze proef niet ten minste de vereiste minimumscore behalen, wordt de proef onder c) niet gecorrigeerd.

 

c)      Tekstbewerking in heldere taal: op basis van een ingewikkelde tekst in taal 2 een nieuwe tekst in taal 1 redigeren, die de oorspronkelijke inhoud weergeeft en qua stijl en register is aangepast om de kernideeën voor de burgers te verduidelijken.

 Maximumduur van de proef: 60 minuten

 Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

Deze proeven worden online gehouden, op de computer.

 

Voor elke taal worden de twintig kandidaten met het hoogste aantal punten voor de schriftelijke proeven uitgenodigd voor de mondelinge proeven, op voorwaarde dat zij voor elke proef ten minste de vereiste minimumscore hebben behaald.

 

Mondelinge proeven

d)      Onderhoud met de jury in taal 1 en taal 2 om, rekening houdend met de gegevens in het sollicitatiedossier, te beoordelen of u geschikt bent om bij een Europese instelling de in het punt “Functieomschrijving” beschreven taken uit te voeren. De jury kan besluiten om uw kennis van andere in uw sollicitatieformulier opgegeven officiële talen te testen.

Maximumduur van de proef: 45 minuten

Puntenwaardering: 0 tot 40 punten - vereiste minimumscore: 20/40

 

e)      Groepsdiscussie of rollenspel in taal 2 om uw aanpassingsvermogen, uw onderhandelingsbekwaamheid, uw besluitvaardigheid en uw gedrag in een groep te beoordelen.

De duur van de groepsdiscussie wordt door de jury vastgesteld naargelang van de definitieve samenstelling van de groepen.

Het rollenspel duurt ten hoogste 25 minuten.

Puntenwaardering: 0 tot 20 punten - vereiste minimumscore: 10/20

 

Deze proeven kunnen op afstand worden georganiseerd.

U ontvangt te zijner tijd de instructies voor de schriftelijke en mondelinge proeven. De proeven worden gepland op een specifieke datum en tijd. Als u niet reageert op een oproep, niet bereikbaar bent via e-mail of niet deelneemt aan een proef, wordt u uitgesloten. U moet de gegeven instructies precies volgen. Als u de instructies niet naleeft of uw gedragingen strijdig zijn met de instructies, wordt u onmiddellijk uitgesloten.

 

Lijst van geschikte kandidaten

 1. Plaatsing op de reservelijst

Na controle van de bewijsstukken van de kandidaten stelt de jury voor elke taal een reservelijst op met de in aanmerking komende kandidaten die na afloop van de schriftelijke en mondelinge proeven de hoogste totaalscores hebben behaald, met inachtneming van het maximumaantal per taal als vermeld in titel A, punt 1, “Algemeen”. De lijst bevat de namen van deze kandidaten in alfabetische volgorde.

De reservelijst blijft geldig tot en met 31 december 2025.  Het tot aanstelling bevoegde gezag kan besluiten de lijst te verlengen.

De kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld. De reservelijst wordt tevens gepubliceerd op de officiële website van het Europees Parlement.

Indien u een baan wordt aangeboden, moet u de originelen van alle vereiste documenten, met name diploma’s en werkgeversverklaringen, ter verificatie overleggen.

Plaatsing op een reservelijst betekent geenszins een recht of garantie op aanwerving.

 

Indiening van kandidaturen

C. INDIENING VAN SOLLICITATIES

U moet solliciteren via het platform Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/nl_NL

U wordt verzocht de handleiding voor kandidaten van vergelijkende onderzoeken van het Europees Parlement aandachtig te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen en de relevante bewijsstukken over te leggen.

 

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties:

10 juni 2021 om 17.30 u. Luxemburgse tijd

Zodra u uw sollicitatieformulier heeft gevalideerd, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

 

U wordt verzocht GEEN TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN over de planning van de werkzaamheden.