This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KIELI- JA KULTTUURIASIANTUNTIJA - PE/260/2021 (AD5) M/F

Paikka : Luxemburg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Yksikkö : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän kilpailun liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä. Kyseinen opas on erottamaton osa kilpailuilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYS

 1. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE
 2. KILPAILUN 
 3. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa käännöspääosastossa yleisen kilpailun (AD 5) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tällä kilpailulla haetaan kieli- ja kulttuuriasiantuntijoita seuraavia kieliä varten:

 1:  espanja                            (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 2:  tanska                              (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 3:  saksa                                (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 4:  viro                                   (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 5:  kreikka                             (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 6:  iiri                                     (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 7:  italia                                 (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 8:  hollanti                             (10 hakijaa varallaololuetteloon)

 9:  portugali                          (10 hakijaa varallaololuetteloon)

10: suomi                               (10 hakijaa varallaololuetteloon)

Tämä kilpailuilmoitus kattaa 10 kieltä. Voit valita vain yhden niistä. Kieli on valittava verkossa tehtävän rekisteröitymisen yhteydessä, eikä valintaa voi muuttaa enää sähköisen hakulomakkeen validoinnin jälkeen.

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokan AD 5 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 4 917,29 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettavat hakijat nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijoiden työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

Toimenkuva

 1. Toimenku

Käännöspääosasto (DG TRAD) tarjoaa käännöspalveluja Euroopan parlamentissa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä kaikissa muodoissa – sekä paperilla että sähköisesti – tapahtuvaa viestintää varten.

Käännöspääosaston tehtävänä on

 • huolehtia siitä, että kaikki asiakirjat, jotka liittyvät parlamentin asemaan lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä, ovat saatavilla kaikilla virallisilla kielillä tai työkielillä, jotta voidaan taata unionin lainsäädäntä- ja talousarvioprosessin legitimiteetti ja avoimuus
 • mahdollistaa se, että parlamentti noudattaa monikielisyyspolitiikasta johtuvia sitoumuksia; monikielisyyspolitiikalla pyritään takaamaan kielten tasaveroinen kohtelu ja mahdollistamaan se, että kaikki unionin kansalaiset voivat viestiä toimielinten kanssa ja tutustua asiakirjoihin omalla kielellään
 • tehdä teksteistä yksinkertaisempia ja luettavampia selkeän kielen ansiosta, jotta parlamentti olisi kansalaisille helpommin lähestyttävä, myös käyttämällä uusia tekstimuotoja, jotka vastaavat tulevaisuuden lukukokemusta
 • huolehtia siitä, että nämä palvelut tarjotaan mahdollisimman tehokkaasti.

Käännöspääosaston keskeisenä tehtävänä on luoda yhteyksiä eri kielten ja kulttuurien välille ja edistää kestävää monikielisyyttä, joka on olennainen osa eurooppalaista demokratian ihannetta.

Kieli- ja kulttuuriasiantuntijoiden asemapaikka on Luxemburg. He helpottavat viestintää äidinkielellään Euroopan parlamentin ja suuren yleisön välillä. Heidän on käytettävä kaikessa työssään selkeää kieltä ja otettava huomioon kyseisen maan (kyseisten maiden) kulttuuriympäristö. He kääntävät ja lokalisoivat sisältöjä, jotka on tarkoitettu luettaviksi, kuunneltaviksi ja katsottaviksi, tarkastavat kollegoidensa töitä ja avustavat muiden kuin lainsäädäntötekstien laatijoita tekstien laatimisessa ja editoinnissa. He myös mukauttavat sisältöjä äidinkielellään. Hyvä ryhmähenki ja vahvat vuorovaikutustaidot ovat olennaisen tärkeitä, sillä kieli- ja kulttuuriasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä käännösosaston muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa ja ovat toisinaan yhteydessä tilaajiin.

Kieli- ja kulttuuriasiantuntijan tehtävät ovat seuraavat:

 • helpottaa äidinkielellään viestintää kansalaisten kanssa selkeää kieltä käyttäen
 • kääntää, luova kääntäminen mukaan lukien, mukauttaa ja tarkastaa kaiken tyyppistä sisältöä äidinkielellään
 • työskennellä vähintään kahdesta muusta Euroopan unionin virallisesta kielestä lähdekielenä kielen- ja kulttuurinvälitystä hyödyntäen (esimerkiksi tekstitys, audiovisuaalisten sisältöjen, podcastien tai verkkosivustojen kielellinen mukauttaminen)
 • avustaa muiden kuin lainsäädäntötekstien laatimisessa
 • osallistua koulutuksen järjestämiseen, terminologiatyöhön sekä tietoteknisten ja viestintävälineiden kehittämiseen
 • pitää säännöllisesti yhteyttä tilaajiin
 • osallistua laadunvarmistus- ja -valvontaprosesseihin ja huolehtia hyvien käytäntöjen noudattamisesta, niin että varmistetaan käännöspääosaston tuottamien sisältöjen erinomainen laatu.

Sisällöt ovat usein monimutkaisia ja käsittelevät yleensä poliittisia, oikeudellisia, taloudellisia, rahoitukseen liittyviä, tieteellisiä tai teknisiä kysymyksiä kaikilla Euroopan unionin toiminnan aloilla.

Näiden tehtävien suorittaminen edellyttää erityisten tietoteknisten ja niihin liittyvien välineiden intensiivistä käyttöä. Työhön kuuluu myös kielen- ja kulttuurinvälitystä audiovisuaalisten sisältöjen kääntämisen ja tekstityksen muodossa.

Kieli- ja kulttuuriasiantuntijalta edellytetään erinomaista sopeutumiskykyä, kykyä selvittää erilaisia ja usein monitahoisia ongelmia, reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä viestiä tehokkaasti. Hakijoiden on pystyttävä säännöllisesti intensiiviseen työskentelyyn – sekä itsenäisesti että ryhmässä – monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäksi heidän on huolehdittava ammattitaitonsa täydentämisestä koko uransa ajan.

 

Osallistumisedellytykset

 1. Edellytykset kilpailuun osallistumiselle

Sinun on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

     a) Yleiset edellytykset

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti

–          sinun on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          sinulla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          sinun on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutesi

–          sinun on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

 

     b) Erityisedellytykset

  i)Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun kyseisten opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta.

Lisätietoja on Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin osallistuville hakijoille tarkoitetun oppaan liitteessä I.

 

   ii) Kielitaito

  Sinun on osattava vähintään kolmea Euroopan unionin virallista kieltä. Tässä kilpailuilmoituksessa kieliin viitataan seuraavasti:

 • kieli 1: pääkieli, jonka on oltava yksi tämän kilpailun kymmenestä kielestä (espanja, tanska, saksa, viro, kreikka, iiri, italia, hollanti, portugali ja suomi); äidinkielen tasoa oleva täydellinen taito
 • kieli 2: englanti tai ranska, perusteellinen taito
 • kieli 3: jokin Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä, perusteellinen taito; kielen 3 on oltava muu kuin kielet 1 ja 2.

Tässä kilpailussa kielivaihtoehdot on valittu toimielimen edun mukaisesti. Kieli- ja kulttuuriasiantuntijan virka edellyttää tämän kilpailuilmoituksen A osan 2 kohdassa esitetystä toimenkuvasta johtuen tiettyä pätevyyttä.

Sen vuoksi palvelukseen otettavien henkilöiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja käännöspääosaston hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti kolmella kielellä.

Englanti ja ranska ovat kielet, joita käytetään yleisimmin käännöspääosaston sisäisessä viestinnässä sekä viestinnässä Euroopan parlamentin muiden pääosastojen ja poliittisten elinten kanssa. Sen vuoksi palvelukseen otettavien henkilöiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksikön hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti ainakin yhdellä näistä kahdesta kielestä.

Englanti ja ranska ovat käännettävien asiakirjojen tärkeimmät lähdekielet. Käännettävistä asiakirjoista englantia on 75 prosenttia, ranskaa 15 prosenttia ja muita kieliä yhteensä 10 prosenttia.

 

  iii) Vaadittava työkokemus

Työkokemusta ei vaadita. Työkokemus kilpailussa tarkoitetulta alalta on kuitenkin etu.

 

Valintamenettelyyn hyväksyminen

B. KILPAILUN KULKU

Kilpailussa on kaksi vaihetta

 1. esivalinta:

         a) monivalintakoe

        b) kykyjen kartoit

 1. Kokeet

 

 1. Esivalinta

  a) Monivalintakoe

 Sinun on tehtävä esivalintakoe kielellä 2 (englanti tai ranska).

Esivalintakoe on monivalintakoe, joka sisältää enintään 40 kysymystä. Niillä pyritään arvioimaan hakijoiden valmiuksia tunnistaa Euroopan unionin arvot ja Euroopan parlamentin rooli. Hakijoille lähetetään esimerkkejä monivalintakokeen kysymyksistä hyvissä ajoin ennen kokeen ajankohtaa.

Kokeen kesto on enintään 80 minuuttia, ja se järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

 

b) Kykyjen kartoitus

Sinun on täytettävä hakijoille tarkoitetun oppaan liite III (Kykyjen kartoitus) ja liitettävä se sähköiseen hakemukseesi.

Jos

– täytät kilpailuun osallistumisen yleiset edellytykset ja erityisedellytykset (kohta A.3)

– olet lähettänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä (kohta C)

– olet monivalintakokeen parhaiten suorittaneiden hakijoiden joukossa (valintalautakunta ottaa huomioon jokaista kieltä kohti 150 tässä kokeessa eniten pisteitä saanutta hakijaa ja tarvittaessa hyväksyy kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat määrää rajoittamatta),

valintalautakunta arvioi kykyjen kartoituksessa antamasi vastaukset ja hyväksyy jokaista kieltä kohti 50 parasta hakijaa kirjallisiin kokeisiin. Valintalautakunta voi sopia painotuksesta eri arviointikriteereille, jolloin kullekin kriteerille annettu pistemäärä kerrotaan tällä painotuskertoimella. Pisteet lasketaan yhteen niiden hakijoiden määrittämiseksi, joiden profiili soveltuu parhaiten suoritettaviin tehtäviin.

Valintalautakunta perustaa arvionsa yksinomaan kykyjen kartoituksessa annettuihin vastauksiin ja hyväksyy jokaista kieltä kohti 50 parasta hakijaa kirjallisiin kokeisiin.

 

Kokeet

 1. Kokeet

Käännös- ja mukautuskokeet

a)      Euroopan parlamentin lainsäädäntötoimintaan liittyvän tekstin kääntäminen kielestä 2 kieleen 1

Kokeen enimmäiskesto: 90 minuuttia, tekstin enimmäispituus: 450 sanaa

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

Jos hakija ei saa vähimmäispistemäärää tästä kokeesta, hänen kokeitaan b ja c ei korjata.

 

b)      Puheen tai kansalaisille tarkoitetun viestisisällön kääntäminen kielestä 3 kieleen 1

Kokeen enimmäiskesto: 90 minuuttia, tekstin enimmäispituus: 450 sanaa

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

Jos hakija ei saa vähimmäispistemäärää tästä kokeesta, hänen koettaan c ei korjata.

 

c)      Tekstin mukauttaminen selkeälle kielelle: kielellä 2 olevasta monimutkaisesta asiakirjasta laaditaan kielellä 1 uusi teksti, joka vastaa sisällöltään alkuperäistä, mukauttaen tyyliä ja rekisteriä niin, että sen keskeiset ajatukset tulevat kansalaisille selviksi

Kokeen enimmäiskesto: 60 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

Nämä kokeet järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Ne 20 hakijaa kieltä kohti, jotka saavat kirjallisista kokeista korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen että he ovat saaneet kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

 

Suulliset kokeet

d)      Valintalautakunta haastattelee hakijaa kielellä 1 ja kielellä 2. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua kohdassa ”Toimenkuva” kuvatuista tehtävistä Euroopan unionin toimielimessä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijan hakulomakkeessa mainitsemaa muiden virallisten kielten taitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

e)      Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe kielellä 2. Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, päätöksentekokykyä ja heidän käyttäytymistään ryhmässä.

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 25 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 10/20

 

Nämä kokeet voidaan mahdollisesti järjestää etäyhteyden avulla.

Hakijoille annetaan aikanaan ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään tiettynä määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

Soveltuvien hakijoiden luettelo

 1. Varallaololuetteloon kirjaaminen

Tarkastettuaan hakijoiden asiakirjatodisteet valintalautakunta laatii jokaiselle kielelle varallaololuettelon, johon kirjataan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat kokonaispistemäärät kirjallisista ja suullisista kokeista. Hakijoiden enimmäismäärä jokaista kieltä kohti ilmoitetaan A osan 1 kohdassa ”Yleistä”. Hakijoiden nimet kirjataan aakkosjärjestyksessä.

Varallaololuettelo on voimassa 31. joulukuuta 2025 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Varallaololuettelo julkaistaan Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Varallaololuetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi toimielimen palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

Hakemuksen jättäminen

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustan kautta:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI

Tutustu huolellisesti oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään

10.kesäkuuta 2021 klo 17.30 Luxemburgin aikaa.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja aikataulusta.