This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD ASSISTENT I KONTAKTERNA MED NATIONELLA MYNDIGHETER (AST 5) M/F

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 23/12/2020 12:00
Enhet : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du noggrant läsa den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Denna integrerade handledning hjälper dig att sätta dig in i reglerna för de uttagningsförfaranden som Europaparlamentet anordnar och hur du ansöker.

 

INNEHÅLL

 

A.               BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

B.               FÖRFARANDE

C.               INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

BILAGA:   HANDLEDNING FÖR SÖKANDE I EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

 

 

         


A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

 

1.         Allmänna kommentarer

Europaparlamentet har beslutat att inleda förfarandet för tillsättning av en tillfällig tjänst för en assistent (AST 5) i kontakterna med nationella myndigheter vid generalsekreterarens kansli.

Anställningsavtalet kommer att ingås utan angivet slutdatum. Rekryteringen sker till lönegrad AST 5, löneklass 1, och grundlönen är 4 883,11 euro i månaden. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag enligt vad som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1) ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1), och senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15). Lönen är befriad från nationella skatter. Löneklassen kan dock komma att ändras i enlighet med den sökandes arbetslivserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Rekryteringen av tillfällig personal är inriktad på att de som tjänstgör vid institutionen har högsta kompetens, prestationsförmåga och integritet samt är rekryterade över största möjliga geografiska område bland medborgarna i unionens medlemsstater.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, minoritetstillhörighet, ekonomiska tillgångar, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Eventuella hänvisningar till en person av manligt kön i detta meddelande anses också som en hänvisning till en person av kvinnligt kön, och omvänt.

Arbetsuppgifter

2.         Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta vid generalsekreterarens kansli och bland annat ansvara för uppföljningen av arbetsgruppernas verksamhet på olika områden, såsom byggnader, kommunikation och personal, tillsammans med nationella myndigheter, särskilt i Belgien, Frankrike och Luxemburg. I detta sammanhang krävs gedigna organisatoriska färdigheter. Tidigare erfarenhet av parlamentariskt arbete är meriterande. Du kommer att se till att resultatet av arbetsgrupper med nationella myndigheter, särskilt i Belgien, Frankrike och Luxemburg, genomförs. Eftersom tjänsten omfattar ett stort antal interna och externa kontakter kräver den utmärkt skriftlig förmåga, god kommunikationsförmåga och mycket god social kompetens. Arbetsspråket är franska. Goda kunskaper i andra språk är meriterande.

Tjänsten är förlagd till Bryssel men kan komma att flyttas till en av parlamentets andra arbetsorter. Du kommer att behöva göra regelbundna tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt andra platser.

Dina huvuduppgifter är bland annat följande:

–       Följa upp arbetsgruppernas verksamhet på områden som byggnader, kommunikation och personal samt vidarebefordra information uppåt och nedåt i hierarkin.

–       Ta kontakt och samarbeta med nationella myndigheter, särskilt i Belgien, Frankrike och Luxemburg.

–       Bistå arbetsgrupperna med olika administrativa uppgifter, särskilt utarbetandet av protokoll.

–       Sammanställa dokumentation enligt fastställda förfaranden, i pappersform eller elektronisk form, och vid behov förse de beslutsfattande myndigheterna med färdigställda akter med relevant bakgrundsinformation.

–       Följa upp beslut, tillhandahålla information som svar på förfrågningar om hur ärenden fortskrider, utarbeta sammanfattningar.

–       Utföra särskilda uppgifter inom avdelningens verksamhetsområde.

 

Dessa arbetsuppgifter kräver följande kompetens:

–       Organisations- och planeringsförmåga

–       Analytisk förmåga och förmåga att sätta sig in i frågor

–       Noggrannhet

–       Social kompetens

–       Konfidentialitet/diskretion

 

Behörighetskrav

3.         Behörighetskrav

Du ska på den sista ansökningsdagen uppfylla följande villkor:

a) Allmänna villkor

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

–          vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

–          åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

–          ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

–          uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

 

b)        Särskilda villkor

i)       Kvalifikationer och kompetens

Du måste ha

–            intyg om högre utbildning,

eller

–            intyg om gymnasieutbildning som ger tillträde till högre utbildning samt minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Dessa tre år räknas inte in i den yrkeserfarenhet som krävs nedan.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaternas utbildningssystem. Exempel på vilka minimikvalifikationer som krävs återfinns i tabellen i handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden.

ii)      Yrkeserfarenhet

Efter att ha erhållit ovannämnda kvalifikationer måste du ha skaffat dig minst fem års yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna. Tidigare erfarenhet av parlamentariskt arbete är meriterande.

iii)     Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska;

och

mycket goda kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2).

Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.

De två alternativen för språk 2 i detta uttagningsförfarande, dvs. engelska och franska, har fastställts i tjänstens intresse. På grund av arbetsuppgifterna kräver tjänsten som assistent i kontakterna med nationella myndigheter särskilda färdigheter: organisations- och planeringsförmåga, analytisk förmåga och förmåga att sätta sig in i frågor, noggrannhet, social kompetens samt konfidentialitet och diskretion.

Kunskaper i engelska eller franska är avgörande för att den person som anställs ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom ramen för arbetsuppgifterna. Han eller hon förväntas utveckla arbetsrelationer med parter som huvudsakligen talar engelska eller franska för att uppnå mål och genomföra projekt som är specifika för Europaparlamentet.

Den tillfälligt anställde förväntas utföra sina arbetsuppgifter huvudsakligen på franska. Franska används i stor utsträckning i skriftlig och muntlig kommunikation med parlamentets politiska och administrativa ledning och andra generaldirektorat. Dessutom innebär tjänsten också täta kontakter med parter vars huvudsakliga kommunikationsspråk är franska.

Engelska är det språk som oftast används i kontakterna med generaldirektoraten och parlamentets politiska och administrativa ledning, särskilt när det gäller utarbetande av dokumentation.

För att den rekryterade personen ska kunna förstå och utföra sina arbetsuppgifter och bidra till att avdelningen fungerar smidigt måste han eller hon på ett fullgott sätt kunna kommunicera med ledning, kolleger och externa samtalspartner på minst ett av dessa två språk.

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande, även de som har ett av dessa båda språk som första officiella språk, ha tillfredsställande kunskaper i ett andra språk, som måste vara det andra av dessa båda språk.

Tillträde till uttagningsförfarandet

B. FÖRFARANDE

1.         Tillträde till uttagningsförfarandet

Förfarandet bygger på kvalifikationer och prov.

Om du

–            uppfyller de allmänna behörighetskraven, och

–            senast på sista ansökningsdagen har lämnat in din ansökan på det sätt som anges,

kommer uttagningskommittén att bedöma din ansökan mot bakgrund av de särskilda behörighetskraven.

Om du uppfyller de särskilda behörighetskraven kommer uttagningskommittén att ge dig tillträde till

uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som du lämnat i din ansökan och som styrkts genom intyg och liknande handlingar (för mer information, se handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden).

 

Utvärdering av kvalifikationer

2.         Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén bedömer de sökandes kvalifikationer enligt en poängskala som fastställts i förväg och upprättar en förteckning över de tolv bästa sökande, som får delta i det skriftliga provet.

Vid bedömningen av kvalifikationerna tar uttagningskommittén särskild hänsyn till följande aspekter (som ska styrkas med intyg och liknande handlingar som bifogas ansökningshandlingarna):

–       Ytterligare kvalifikationer och examensbevis som är relevanta för arbetsuppgifterna.

–       Erfarenhet av att sammanställa dokumentation.

–       Erfarenhet av att utarbeta meddelanden, sammanfattningar och protokoll.

–       Erfarenhet av kontakter med nationella myndigheter.

–       Erfarenhet av att bistå med administrativa uppgifter och följa upp beslut.

–       Yrkeslivserfarenhet i en mångkulturell och multinationell miljö.

 

Poängsättning: 0–20 poäng.

Prov

3.         Prov

Skriftligt prov

a)      Skriftligt prov på språk 2 (engelska eller franska), baserat på en uppsättning dokument, för att testa din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2 och förstå verksamhetskraven, komma fram till lösningar och stödja slutanvändarna.

Provtid: 3 timmar

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Detta prov kommer att genomföras på distans.

De sex sökande som fått det högsta antalet poäng kommer att få delta i de muntliga proven, under förutsättning att de uppnått det antal poäng som krävs för godkänt.

 

Muntliga prov

b)      Intervju med uttagningskommittén på språk 2 (engelska eller franska), i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som anges i avsnitt A.2. Uttagningskommittén kan dessutom besluta att testa språkkunskaper som du uppgett i ansökan.

Provtid: 45 minuter

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Detta prov kan genomföras på distans.

c)      Rollspel på språk 2 (engelska eller franska) för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings- och förhandlingsförmåga samt din sociala kompetens.

Provtid: 25 minuter

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

Detta prov kan genomföras på distans.

Förteckning över godkända sökande

4.         Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått det högsta sammanlagda antalet poäng i förfarandet (bedömning av kvalifikationer och prov) och som uppnått det antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven.

De sökande kommer att informeras enskilt om sina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer också att anslås på Europaparlamentets anslagstavlor.

Godkända sökande som erbjuds anställning kan i kontrollsyfte åläggas att visa upp originalen eller bestyrkta kopior av alla eller delar av de handlingar som krävs.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2024. Giltighetstiden kan dock förlängas. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna på förteckningen i god tid om detta.

Inlämning av ansökan

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

Läs noga igenom den bifogade handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden innan du fyller i ansökningsformuläret.

Du måste ansöka via onlineplattformen Apply4EP.

För att kunna ansöka måste du ha ett konto. Du får bara ha ett konto.

För att skapa detta konto klickar du på fliken ”ansök online” efter att ha läst rekryteringsmeddelandet.

Sista ansökningsdag är 

den 23 december 2020 kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel).

 

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen.