This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TIJDELIJKE FUNCTIONARIS ASSISTENT OP HET GEBIED VAN BETREKKINGEN MET NATIONALE AUTORITEITEN (AST 5) M/F

Plaats : Brussel
Publication end on external website : 23/12/2020 12:00
Dienst : 01-Cabinet du Secrétaire général
Referentie : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Handleiding voor sollicitanten :

Algemeenheden

Gelieve de bijgevoegde Handleiding voor sollicitanten aandachtig door te lezen alvorens te solliciteren.

De handleiding maakt integrerend deel uit van de aankondiging van aanwerving, geeft u inzicht in de regels die van toepassing zijn op de selectieprocedures van het Europees Parlement, en legt uit hoe te solliciteren.

 

INHOUD

 

A.          AARD VAN DE FUNCTIE, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

B.          PROCEDURE

C.          SOLLICITATIES

 

BIJLAGE: HANDLEIDING VOOR SOLLICITANTEN BIJ SELECTIEPROCEDURES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

 

 

 

 

 

           A. AARD VAN DE FUNCTIE, VOORWAARDEN VOOR TOELATING

 

1.         Algemene opmerkingen

Het Europees Parlement heeft besloten een procedure te openen ter voorziening in de vacature voor een tijdelijke post van assistent (AST 5) op het gebied van betrekkingen met nationale autoriteiten bij het kabinet van de secretaris-generaal.

Het contract wordt voor onbepaalde duur gesloten. De aanwerving geschiedt in de eerste trap van rang AST 5 met een maandelijks basissalaris van 4 883,11 EUR. Op dit salaris worden Uniebelasting en de andere in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie voorziene inhoudingen in mindering gebracht (Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 (PB 2004, L 124 van 27.4.2004, blz. 1) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15). Het is vrijgesteld van nationale belastingen. De salaristrap voor de gekozen kandidaat kan worden aangepast al naargelang zijn beroepservaring. Bovendien kan het basissalaris onder bepaalde voorwaarden worden vermeerderd met toelagen.

De aanstelling van tijdelijke functionarissen is erop gericht de instelling de medewerking te verzekeren van personen die uit een oogpunt van vakbekwaamheid, prestatievermogen en integriteit aan de hoogste eisen voldoen en die uit de onderdanen van de lidstaten van de Unie zijn aangeworven met inachtneming van de breedst mogelijke geografische basis.

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van gender, ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, handicaps, leeftijd, seksuele gerichtheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

In deze aankondiging geldt elke verwijzing naar een persoon van het mannelijk geslacht eveneens als verwijzing naar een persoon van het vrouwelijk geslacht, en omgekeerd.

Functie-inhoud

2.         Functiebeschrijving

In het kabinet van de secretaris-generaal zult u onder meer belast worden met de follow-up van activiteiten van werkgroepen op verschillende terreinen, zoals gebouwen, communicatie of human resources met nationale autoriteiten, met name de Belgische, Franse en Luxemburgse autoriteiten. In dit verband zijn zeer goede organisatorische vaardigheden vereist. Eerder opgedane werkervaring in een parlement strekt tot voordeel. U zult zich bezighouden met de tenuitvoerlegging van de conclusies van de werkgroepen met nationale autoriteiten, met name de Belgische, Franse en Luxemburgse autoriteiten. Aangezien de functie talrijke interne en externe contacten met zich meebrengt, zijn een uitstekende schrijfvaardigheid, en zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden vereist. De werktaal is Frans. Een goede beheersing van andere talen strekt tot voordeel.

De post is gebaseerd in Brussel, maar het is mogelijk dat u wordt overgeplaatst naar een van de andere werklocaties van het Parlement. Daarnaast bent u gehouden regelmatig te reizen tussen de drie werklocaties van het Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), en andere locaties.

Uw voornaamste taken zijn:

-      follow-up van activiteiten van werkgroepen op verschillende terreinen, zoals gebouwen, communicatie en human resources, en het doorgeven van informatie van en naar leidinggevenden;

-    contact leggen en onderhouden met nationale autoriteiten, met name de Belgische, Franse en Luxemburgse autoriteiten;

-     assistentie verlenen aan de werkgroepen door het uitvoeren van verschillende administratieve taken, met name het maken van notulen;

-     dossiers samenstellen volgens vaste procedures, op papier of in elektronisch formaat, en de besluitvormende autoriteiten voorzien van volledige dossiers met relevante achtergrondinformatie;

-    follow-up van besluiten, beantwoorden van vragen inzake de voortgang van specifieke zaken, opstellen van samenvattingen;

-    uitvoeren van specifieke taken op het werkterrein van de afdeling.

 

U dient over de volgende vaardigheden/eigenschappen te beschikken:

-        organisatorische en planningsvaardigheden,

-        analytische vaardigheden en begripsvermogen,

-        accuratesse,

-        sociale vaardigheden,

-        discretie.

 
 

Toelatingsvoorwaarden

3.         Voorwaarden voor toelating

Op de sluitingsdatum voor sollicitaties dient u als sollicitant aan de volgende vereisten te voldoen:

a) Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de RAP moet u:

–          een onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie,

–          in het bezit zijn van burgerrechten,

–          hebben voldaan aan uw wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht,

–          in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de functie vereist zijn.

 

b)        Specifieke voorwaarden

i)       Vereiste kwalificaties en vaardigheden

U dient te beschikken over:

–            een diploma van hoger onderwijs,

of

–            een diploma van middelbaar onderwijs dat recht geeft op toegang tot hoger onderwijs, gevolgd door passende beroepservaring van ten minste drie jaar. Deze drie jaar ervaring wordt niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de beroepservaring die hieronder vereist wordt.

Het selectiecomité houdt daarbij rekening met de verschillen tussen de onderwijsstelsels van de lidstaten van de Europese Unie. In de tabel bij de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement wordt een indicatief overzicht gegeven van de diploma’s die als minimum vereist zijn.

ii)      Vereiste beroepservaring

Na het behalen van de hierboven vermelde kwalificaties dient u ten minste 5 jaar passende beroepservaring te hebben opgedaan. Eerder opgedane werkervaring in een parlement strekt tot voordeel.

iii)     Talenkennis

U moet over een grondige kennis (ten minste niveau C1) van één van de officiële talen van de Europese Unie beschikken (taal 1): Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans of Zweeds,

alsmede

een zeer goede kennis hebben (ten minste niveau B2) van het Engels of het Frans (taal 2).

Taal 2 moet verschillen van taal 1.

De kandidaten wordt meegedeeld dat de voor deze selectieprocedure aangewezen examentalen, d.w.z. Engels en Frans, zijn gekozen op grond van het belang van de dienst. De uit te voeren taken in het kader van de post assistent op het gebied van betrekkingen met nationale autoriteiten vereisen specifieke vaardigheden/eigenschappen: organisatorische en planningsvaardigheden, analytische vaardigheden en begripsvermogen, accuratesse, sociale vaardigheden en discretie.

Kennis van het Engels of Frans is essentieel om de tot de functieomschrijving behorende taken te kunnen uitvoeren. Het tijdelijke personeelslid dient werkrelaties op te bouwen met voornamelijk Engels of Frans sprekende belanghebbenden teneinde de doelstellingen te verwezenlijken en projecten uit te voeren van het Europees Parlement.

Het tijdelijke personeelslid zal bij het verrichten van zijn taken voornamelijk gebruikmaken van de Franse taal. Het Frans wordt op grote schaal gebruikt in schriftelijke en mondelinge communicatie met de politieke en administratieve autoriteiten en andere directoraten-generaal van het Parlement. Bovendien brengt de functie regelmatig contact met zich mee met belanghebbenden die voornamelijk het Frans als communicatietaal gebruiken.

Het Engels is de taal die het vaakst wordt gebruikt in de contacten met de directoraten-generaal en de politieke en administratieve autoriteiten van het Parlement, met name bij het opstellen van documenten.

Om deze reden moet de aangeworven persoon, om zijn taken goed te kunnen vervullen en bij te kunnen dragen aan het goed functioneren van de afdeling, in staat zijn doeltreffend te communiceren met het management, collega’s en externe gesprekspartners, in ten minste een van de twee talen.

Met het oog op gelijke behandeling moet elke kandidaat, zelfs als één van deze twee talen zijn eerste officiële taal is, ook voldoende kennis hebben van een tweede taal, die de andere van deze twee talen moet zijn.

Toelating tot de selectieprocedure

B. PROCEDURE

1.         Toelating tot de selectieprocedure

De procedure berust op kwalificaties en examens.

Indien u

–            voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden,

–            uw sollicitatie heeft ingediend in overeenstemming met de gespecificeerde regelingen en uiterlijk op de sluitingsdatum,

zal het selectiecomité uw sollicitatie beoordelen aan de hand van de specifieke toelatingsvoorwaarden.

Indien u voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden wordt u door het selectiecomité toegelaten tot de selectieprocedure.

Het selectiecomité zal zijn besluit uitsluitend baseren op de informatie die in het sollicitatieformulier is verstrekt en die gestaafd wordt door de bijgevoegde bewijsstukken (Zie voor meer informatie de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement).

Beoordeling van de kwalificaties

2.         Beoordeling van de kwalificaties

Op basis van een van tevoren vastgesteld beoordelingsschema gaat het selectiecomité over tot een beoordeling van de kwalificaties van de toegelaten kandidaten en stelt een lijst op van de 12 beste kandidaten die worden uitgenodigd voor het schriftelijke examen.

Bij de beoordeling van de kwalificaties van de kandidaten zal het selectiecomité met name rekening houden met de volgende aspecten (gestaafd door bij het sollicitatiedossier gevoegde bewijsstukken):

-        aanvullende kwalificaties en diploma’s die relevant zijn voor de te vervullen taken;

-        ervaring met het samenstellen van dossiers;

-        ervaring met het opstellen van nota’s, samenvattingen, notulen;

-        ervaring met het onderhouden van contacten met nationale autoriteiten;

-      ervaring op het gebied van het verlenen van assistentie op het gebied van administratieve taken en de follow-up van besluiten;

-        beroepservaring in een multiculturele en multinationale omgeving.

 

Score: 0 tot 20 punten.

 

Toetsen

3.         Examens

Schriftelijk examen

a)      Stelopdracht in taal 2 (Engels of Frans), op basis van een reeks documenten, om te beoordelen of u geschikt bent om de onder punt A.2 beschreven taken uit te voeren, bedrijfsvereisten te begrijpen en oplossingen aan te bieden en ondersteuning te verlenen aan eindgebruikers.

Tijdsduur: 3 uur

Score: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten)

Deze test zal op afstand plaatsvinden.

De zes kandidaten die het hoogst aantal punten hebben behaald worden uitgenodigd voor de mondelinge examens, op voorwaarde dat zij de vereiste minimumscore hebben behaald.

 

Mondelinge examens

b)      Een gesprek met het selectiecomité in taal 2 (Engels of Frans) ter beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor het uitvoeren van de onder punt A.2 beschreven taken, waarbij alle in het sollicitatiedossier opgenomen informatie in aanmerking wordt genomen. Het selectiecomité kan besluiten om uw talenkennis te testen, zoals die is vermeld in het sollicitatieformulier.

Tijdsduur: 45 minuten

Score: 0 tot 40 punten (vereiste minimumscore: 20 punten)

Deze test kan op afstand plaatsvinden.

c)      Rollenspel in taal 2 (Engels of Frans) om uw aanpassingsvermogen, uw onderhandelingsbekwaamheid en uw sociale vaardigheden te beoordelen.

Tijdsduur: 25 minuten

Score: 0 tot 20 punten (vereiste minimumscore: 10 punten)

Deze test kan op afstand plaatsvinden.

 

Lijst van geschikte kandidaten

4.         Lijst van geschikte kandidaten

De lijst van geschikte kandidaten vermeldt in volgorde van totaalscore de namen van de drie kandidaten die het hoogste puntental voor de volledige procedure (beoordeling van kwalificaties en examens) hebben behaald en voor alle examens de vereiste minimumscore hebben behaald.

De kandidaten worden persoonlijk van hun resultaten in kennis gesteld.

De lijst van geschikte kandidaten wordt opgehangen op de mededelingenborden in de gebouwen van het Europees Parlement.

Geschikte kandidaten aan wie een post wordt aangeboden kunnen worden verzocht om ter verificatie de originelen, of gewaarmerkte kopieën, van alle vereiste documenten te overleggen.

De lijst van geschikte kandidaten blijft geldig tot 31 december 2024; de geldigheidsduur kan worden verlengd. In dat geval worden de kandidaten op de lijst daarvan tijdig in kennis gesteld.

 

Indiening van kandidaturen

C. SOLLICITATIES

 

U wordt aangeraden de Handleiding voor sollicitanten bij selectieprocedures van het Europees Parlement zorgvuldig door te lezen alvorens het sollicitatieformulier in te vullen.

U dient te solliciteren via het onlineplatform Apply4EP.

Om te solliciteren dient u een account te hebben. U kunt slechts ÉÉN account aanmaken.

Om het account aan te maken klikt u op “Online solliciteren”, na de vacature gelezen te hebben.

 

De indieningstermijn eindigt op

23 december 2020, 12.00 uur (‘s middags), Brusselse tijd.

 

De sollicitanten wordt verzocht NIET TE TELEFONEREN over het tijdschema.